Tekovské múzeum v Leviciach

EDIČNÁ ČINNOSŤ


Zpravodaj Tekovského múzea v Leviciach, Vlastivedný zpravodaj Levického okresu, Vlastivedný spravodaj Tekovského múzea v Leviciach (1962 – 1988, č. 1 – 12).
Metodický spravodaj (1972 – 1989), 4. čísla ročne.
Zborník Tekovského múzea v Leviciach Acta Musei Tekovensis Levice (1992 – 2023, č. 1 – 13).
Madlen, J. 1975. Motýle v štúdiách Štefana Nécseyho. 171 pp. + príloha.
Behula, P. 1979. Priniesli nám slobodu. 32 pp.
Sándor, K. 1980. Z dejín levických cechov. 63 pp.
Jurkovič, B. & Maglen, C. (eds.) 1981. Príroda okresu Levice. 88 pp. + 64 príloh.
Jubilejný zborník Tekovského múzea v Leviciach. Vydaný z príležitosti 60. výročia založenia múzea v Leviciach. 1987, 280 pp.
Sándor, K. & Behula, P. (eds.) 1991. Levice – Z dejín mesta a múzea. 14 pp.
Petráš, V. 1995. Nemecká Huta (Inovecká Huta). Sklári a ich sklárske okolie v 17. až 19. storočí. 48 pp. ISBN 80-88831-00-8
Holbová, K. & Dano, J. (eds.) 1999. Múzeum a etnograf. Zborník zo seminára v Tekovskom múzeu v Leviciach 20. – 21. 10. 1998. 111 pp. ISBN 80-88831-02-4
Dano, J. & Smetana, V. (eds.) 2002. Múzeum v premenách času 1927 – 2002. 100 pp. ISBN 80-88831-03-02
Dano, J. (ed.) 2007. 80 rokov múzea v Leviciach. Vydané pri príležitosti výstavy „Jubilejná výstava – 80 rokov múzea v Leviciach“, 31 pp.
Ivanická, Z. & Dano, J. (eds.) 2010. Ľudový nábytok v múzeách na Slovensku. Zborník príspevkov z odborného seminára, XIV. ročník Etnológ a múzeum, 5. – 6. októbra 2010 Levice, 136 pp. ISBN 978-80-88831-10-5
Mihálová, N. & Dano, J. (eds.) 2011. História výroby fajok a archeologické nálezy fajok na Slovensku I. Zborník príspevkov z I. medzinárodnej konferencie, 29. – 30. september 2011 Levice, 124 pp. ISBN 978-80-88831-11-2
Švoliková, M. 2012. Z histórie židovskej komunity v Leviciach. 72 pp. ISBN 978-80-88831-12-9
Mihálová, N., Pleva, P., Smetanová, E. & Smetana, V. (eds.) 2013. Levický hrad. 24 pp. ISBN 978-80-88831-14-3, II. vydanie 2018, ISBN 978-80-88831-21-1
Čambal, Š. 2015. Obojživelníky a plazy mesta Levice. 14 pp. ISBN 978-80-88831-18-1
Dano, J. (ed.) 2016. História výroby fajok a archeologické nálezy fajok na Slovensku II. Zborník príspevkov z II. medzinárodnej konferencie, 19. september 2013 Levice a z III. medzinárodnej konferencie, 10. – 11. september 2015 Levice, 192 pp. ISBN 978-80-88831-19-8
David, S. 2017. Vážky (Odonta) Tekova a Hontu. 72 pp. ISBN 978-80-88831-20-4
Uhnák, A. 2019. Vodný mlyn v Bohuniciach Skalné obydlia v Brhlovciach. 24 pp. ISBN 978-80-88831-23-5

MEDAILA PAVLA HULJAKA

Tekovské múzeum v Leviciach od roku 2002 udeľuje Pamätnú medailu Pavla Huljaka za výrazný podiel na rozvoji Tekovského múzea
v Leviciach v oblasti:

  • vedecko-výskumnej činnosti
  • odbornej múzejnej práce
  • kultúrno-výchovnej činnosti
  • propagácie múzea doma a v zahraničí
  • materiálnej a finančnej pomoci
  • vzájomná spolupráca

Pavel Huljak
Pavel Huljak
25.1.1881 – 29.10.1958


     Narodil sa 25. januára 1881 v Tekovskej Novej Vsi. Odbornosť pedagóga - vychovávateľa získal v roku 1900 na Učiteľskom ústave v Leviciach. V roku 1907 svoju pedagogickú odbornosť rozšíril v Budapešti o spôsobilosť pre výuku rečovo postihnutých detí. V roku 1923 na Učiteľskom ústave v Leviciach získal kvalifikáciu pre vyučovanie kreslenia na meštianskych školách.
     Svoju dlhú učiteľskú púť začal v rusínskej dedinke Čísava. Z Čísova viedla jeho cesta do hontianskej obce Dolné Rykynčice, kde sa podielal na založení obecnej knižnice a spotrebného družstva. Ďalšou zastávkou bola obec Horša. V roku 1911 Ministerstvo školstva Uhorska menovala Pavla Huljaka za riaditeľa školy a organistu do slovenskej obce Ostrihomskej diecézy - Pilisszentlászló. Okrem základných učiteľských povinností, tu vykonával aj funkciu poštmajstra, pomocného notára a všetky činnosti, ktoré vo vzdialenej horskej dedine Pilišských hôr občania postrádali.
      Po vzniku Československej republiky Pavel Huljak začína učiteľské pôsobenie v malej dedinke Šalmoš. Tu sa venoval aj písaniu obecnej kroniky. V roku 1922 dostal poverenie od školského inšpektorátu v Leviciach pre výkon riaditeľa ľudovej školy v Čajkove. Tu mohol naplno rozvinúť svoj pedagogický talent, schopnosti a nadobudnuté vedomosti. Poslednou zastávkou v bohatej učiteľskej kariere bola meštianska škola v Leviciach, kde vyučoval prírodopis a geometriu.
      Už ako dôchodca sa roku 1946 stal prvým povojnovým riaditeľom múzea v Leviciach. Jeho zásluhou došlo k roztriedeniu a opätovnému nainštalovaniu vojnou zdecimovanej zbierky mestského múzea. Mal veľký podiel na zorganizovaní archeologického výskumu zaniknutého stredovekého sídliska na pôde mesta Levice - Baratky, vedeného Archeologickým ústavom SAV v Nitre. Podarilo samu získať pre múzejnú prácu dve nové miestnosti a troch pracovníkov. Po jeho boku začal v roku 1952 pracovať Pavol Behula, ktorý pokračoval v šľapajach svojho učiteľa a stal sa uznávaným muzeológom. Súčasne sa obnovila mestská knižnica s verejnou čitárňou. Jej vedením bol poverený Pavel Huljak.
     Vďaka jeho odborným znalostiam, spoločenskej autorite, humánnym prístupom k občanom sa obnovila návštevnosť a zvýšil sa záujem o vlastivedné múzeum v Leviciach. Mnohí pamätníci s nostalgiou spomínajú ešte aj dnes ma jeho literárne večierky, prednášky o historických udalostiach viažuce sa k vývoju mesta. Vlastivedné turistické vychádzky sa stali nezabudnuteľným v kruhu milovníkov prírody.
     V roku 1954 konsolidované pomery múzea a perspektívne sa rozvíjajúca muzeálna činnosť narušilo sťahovanie zbierok z budovy Mestského domu. Novým domovom múzea sa stal starý františkánsky kláštor. Starnúceho a sklamaného riaditeľa ani tieto okolnosti neodradili, aby v doterajšej činnosti neoblomne pokračoval. Svoju riaditeľskú funkciu odovzdal v novembri 1956 a v múzeu pracoval až do svojej smrti v roku 1958.

In: Šujanský Huljak Ladislav: Sága rodu Huljakovcov, Levice, 2006, 267 strán, s. 24 - 34.

ZOZNAM OCENENÝCH
2002

MUDr. Ernest Alt
Pavol Behula
Doc. PaedDr. Stanislav David, PhD.
PhDr. Katarína Holbová
Mesto Levice2007
Mgr. Margaréta Pölhös
RNDr. Vladimír Smetana
Mgr. Peter Tesák
Štátny archív Nitra, pobočka Levice
Redakcia Pohronie
Redakcia Nové Pohronie
Mestské kultúrne stredislo v Leviciach2016
Ivan Krkoš
Csaba Tolnai
Jozef Kanyuk

2017
Počas slávnostného podujatia "Ďakujeme Vám, že sme tu už deväťdesiat rokov" dňa 27.9.2017 v levickej synagóge riaditeľ TM v Leviciach PhDr. Ján Dano udelil pamätnú medailu nasledovným oceneným:
Ing. Štefan Mišák - primátor mesta Levíc, Oľga Szalmová - riaditeľka ÚS SČK v Leviciach, Peter Holba - zberateľ, podporovateľ a darca, PhDr. Karol Sándor - historik a riaditeľ múzea, Milan Merčák - konzervátor múzea, Mgr. Elena Smetanová - samostatný odborný pracovník - botanik múzea, Judita Magnová - samostatný odborný ekonóm múzea, Mgr.art Štefan Kocka - reštaurátor a podporovateľ, Jozef Hostinsky - podnikateľ, majiteľ súkromného múzea a podporovateľ, Klub zdravých materských škôl pri ÚS SČK v Leviciach a Regionálne osvetové stredisko v Leviciach.VLASTIVEDNÝ SPRAVODAJ

ČO JE ZPRAVODAJ A VLASTIVEDNÝ SPRAVODAJ?

     Od roku 1962 do roku 1989 v nepravidelných intervaloch vydávalo Tekovské múzeum v Leviciach Zpravodaj, prvé štyri čísla a Vlastivedný spravodaj Tekovského múzea v Leviciach, číslo päť až dvanásť. Prvé dve čísla boli výlučne s tématikou histórie a archeológie, od čísla tri sa pravidelne objavujú aj príspevky s prírodovednou tématikou. Ľudová kultúra sa objavuje až od čísla štyri, pričom jubilejné desiate číslo bolo monotématické, venované výlučne ľudovej kultúre. Celkove bolo uverejnených 115 príspevkov, z toho pracovníci múzea spracovali 64. Mimo Tekovského múzea v Leviciach bolo 12 príspevkov od autorov pracujúcich v slovenských múzeách a ústavoch SAV a 39 od autorov z nášho regiónu. Z hľadiska tématickej štruktúry bolo uverejnených najviac príspevkov z histórie a archeológie v počte 33, z ľudovej kultúry v počte 15, z prírodných vied v počte 15, z literárnej histórie v počte 5, z jazykovedy v počte tri. Popri tom sa objavili aj metodické materiály v počte 6, recenzie v počte 14, bibliografie v počte tri a správy v počte 20.

PhDr. Ján Dano

Zpravodaj č.1

Zpravodaj č.2

Zpravodaj č.3

Zpravodaj č.4

Vlastivedný spravodaj č.5

Vlastivedný spravodaj č.6

Vlastivedný spravodaj č.7

Vlastivedný spravodaj č.8

Vlastivedný spravodaj č.9

Vlastivedný spravodaj č.10

Vlastivedný spravodaj č.11

Vlastivedný spravodaj č.12