Tekovské múzeum v Leviciach

VLASTIVEDNÝ SPRAVODAJ

ČO JE ZPRAVODAJ A VLASTIVEDNÝ SPRAVODAJ?

     Od roku 1962 do roku 1989 v nepravidelných intervaloch vydávalo Tekovské múzeum v Leviciach Zpravodaj, prvé štyri čísla a Vlastivedný spravodaj Tekovského múzea v Leviciach, číslo päť až dvanásť. Prvé dve čísla boli výlučne s tématikou histórie a archeológie, od čísla tri sa pravidelne objavujú aj príspevky s prírodovednou tématikou. Ľudová kultúra sa objavuje až od čísla štyri, pričom jubilejné desiate číslo bolo monotématické, venované výlučne ľudovej kultúre. Celkove bolo uverejnených 115 príspevkov, z toho pracovníci múzea spracovali 64. Mimo Tekovského múzea v Leviciach bolo 12 príspevkov od autorov pracujúcich v slovenských múzeách a ústavoch SAV a 39 od autorov z nášho regiónu. Z hľadiska tématickej štruktúry bolo uverejnených najviac príspevkov z histórie a archeológie v počte 33, z ľudovej kultúry v počte 15, z prírodných vied v počte 15, z literárnej histórie v počte 5, z jazykovedy v počte tri. Popri tom sa objavili aj metodické materiály v počte 6, recenzie v počte 14, bibliografie v počte tri a správy v počte 20.

PhDr. Ján Dano

Zpravodaj č.1

Zpravodaj č.2

Zpravodaj č.3

Zpravodaj č.4

Vlastivedný spravodaj č.5

Vlastivedný spravodaj č.6

Vlastivedný spravodaj č.7

Vlastivedný spravodaj č.8

Vlastivedný spravodaj č.9

Vlastivedný spravodaj č.10

Vlastivedný spravodaj č.11

Vlastivedný spravodaj č.12