Tekovské múzeum v Leviciach

DOTAČNÝ SYSTÉM MK SR

Rok 2019
Dotačný systém MK SR Obnovme si svoj dom
Podprogram 1.1. Obnova kultúrnych pamiatok
     V roku 2019 bolo z dotačného systému MK SR pridelená Tekovskému múzeu v Leviciach finančná čiastka vo výške 7 000,00 € na realizáciu projektu „Oprava fasád na ľudových domoch v Skalných obydliach Brhlovce“.
Zámerom projektu bola obnova pamiatky v rozsahu oprava častí omietkovej vrstvy s novým náterom na fasádach Dom ľudový I. a Dom ľudový II. do pôvodného výrazu a prezentovať ich vo svojej originalite. Na hore uvedených pamiatkových objektoch sa realizovali nasledovné práce: Dom ľudový II - odstránenie poškodených omietkových častí omietky a cementových soklových omietok, odstránenie nevhodných technických zariadení z fasád Dom ľudový II, oprava poškodených omietok vápennou omietkou, obnova štukovej výzdoby z časti fasády z ulice, rozobratie, očistenie a osadenie kamenných blokov pri fasáde z ulice, doriešenie odtoku pre dažďový zvod z ulice a nový fasádny náter. Dom ľudový I. - odstránila sa nevhodná cementová omietka v plnom rozsahu.
     Práce sa vykonávali od 8.10.2019 do 20.12.2019 a ich realizáciou sa zabezpečila rehabilitácia pôvodného výrazu objektov a zvýšila ich ochrana vďaka paropriepustným omietkam oproti terajším cementovým. Dodávateľom stavebných prác bola Obnova s.r.o. Banská Štiavnica, ktorá postupovala pri realizácii hore uvedených stavebných prác v súlade s rozhodnutím KPU v Nitre a v súlade s účelom uvedeným v Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR.
     Na stavbe sa vykonal 16.10.2019 kontrolný deň za účasti pracovníka KPU v Nitre, kedy sa dohodol rozsah a postup prác a 10.12.2019 štátny pamiatkový dohľad KPÚ v Nitre.

PhDr. Ján Dano, riaditeľ Tekovského múzea v Leviciach