Tekovské múzeum v Leviciach

PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM

Ak žiadate informácie:
Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a v zmysle Smernice Tekovského múzea v Leviciach majú občania právo žiadať o sprístupnenie informácií.

Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje:
    komu je určená,
    kto ju podáva (fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, bydlisko; právnická osoba uvedie obchodné meno, sídlo),
    akú informáciu si žiada sprístupniť,
    spôsob, akým sa sprístupnenie informácie žiada,
    musí byť datovaná a pri písomnej žiadosti podpísaná žiadateľom.


Žiadosť možno podať:
    písomne ako poštovú zásielku na adresu: TEKOVSKÉ MÚZEUM V LEVICIACH, Sv.Michala 40, 934 69 Levice
    písomne osobným doručením na riaditeľstvo múzea
    telefonicky alebo faxom: telefón: 036/ 6312 112, fax: 036/ 6312 866
    elektronickou poštou na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Žiadosť je možné podať osobným doručením počas pracovných dní od 8.00 – 15.30 hod.
Žiadosti podané elektronickou poštou možno podávať bez časového obmedzenia.

Lehoty na vybavenie žiadosti:
Informácia sa sprístupní najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti. Lehotu na sprístupnenie informácie možno predĺžiť, najviac však o 8 pracovných dní.

Opravné prostriedky:
Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala, alebo mala vydať.

Sadzobník
spoplatňovaných úkonov a materiálov pri realizácii zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, platný od 1.4. 2014

1. Rozmnožovanie:
       1 strana čierno-biela
       A4 - 0,10 €
       A3 - 0,20 €

2. Rozmnožovanie:
       z oboch strán čierno-biela
       A4 - 0,20 €
       A3 - 0,40 €

3. Informácia poskytnutá na CD, DVD:
       CD, DVD 1 kus - 0,50 €
       Obálka na CD, DVD 1kus - 0,50 €
       Poštovné - podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty a. s.
       Poplatok za realizáciu - 0,40 €

4. Informácia poskytnutá faxom:     
       Faxový papier - za každú stranu - 0,10 €
       Poplatok za realizáciu - 0,40 €

5. Informácia poskytnutá e-mailom:         
       Poplatok za realizáciu - 0,40 €
   
6. Informácia poskytnutá v písomnej forme:     
      Papier - 1 kus 0,05 €   
      Obálka malá - 1 kus 0,05 €   
      Obálka stredná - 1 kus 0,10 €
      Obálka velká - 1 kus 0,15 €
      Poštovné - podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty a. s.
      Poplatok za realizáciu- 1 kus 0,40 €

Uvedené ceny sú s DPH.

Poplatok za poskytovanie informácii sa realizuje platbou v hotovosti do pokladne Tekovského múzea v Leviciach alebo spolu so zaslanou a vybavenou žiadosťou sa žiadateľovi zašle aj poštová poukážka s vyčíslenou sumou za sprístupnenie informácie.

Smernica TM v Leviciach o slobodnom prístupe k informáciám