Tekovské múzeum v Leviciach

MESTO LEVICE

2023

ACTA MUSEI TEKOVENSIS LEVICE –
ZBORNÍK TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH XIII. – 2023
V roku 2023 Tekovské múzeum v Leviciach pripravilo už 13. číslo svojho odborného recenzovaného zborníka. Vydanie publikácie bolo financované s finančným príspevkom mesta Levice.

Prvú časť tvoria prírodovedné príspevky. Na úvod je to článok so zaujímavými informáciami o flóre kúpeľného areálu v Dudinciach. Naň nadväzuje príspevok o významnej skupine opeľovačov, o čmeľoch, zistených na tomto území. Problémom ochrany mnohých hodnotných stepných lokalít je sekundárna sukcesia. Prezentovaná štúdia kolektívu autorov sa tejto problematike venuje v NPR Horšianska dolina. Už tradične uverejňujeme v našom zborníku prehľad motýľov záhradkárskej osady „Kvitnúci ostrov“ v Nových Zámkoch. Z okolia Kolárova prinášame štúdiu o biotopových preferenciách malých cicavcov na tomto území. Máloktorý obyvateľ Levíc je informovaný o tom, že v Leviciach bolo zistených až 18 nepôvodných a často inváznych druhov a poddruhov korytnačiek z rozličných častí sveta. Ich prehľad prináša ďalší z príspevkov v tomto čísle zborníka. Zaujímavé sú aj štúdie z oblasti spoločenských vied. O hodnovernosti historických vyobrazení Levíc zo 17. storočia, o zdravotníctve v Leviciach v medzivojnovom období, či o aktuálnom stave malých sakrálnych pamiatok v Novej Dedine i o dejinách školy v Čajkove. Muzeologický charakter má príspevok o akvizícii etnografických zbierok v nových stratégiách. Štúdia o kutavkách čeľade Sphecidae prezentuje zastúpenie tejto významnej skupiny blanokrídlovcov v zbierkach múzea. Ďalší článok sa venuje problematike osobných a rodinných fondov v zbierkach múzea. V rubrike Aktuálne informácie nájdete 3 príspevky venované novým lokalitám vzácnych a ohrozených druhov rastlín, ktoré boli zistené len nedávno v Leviciach a ich blízkom okolí. Ďalšie krátke články obsahujú nové informácie o živote a diele Vojtecha Laufera – Lévaváriho a o zaujímavých dokumentoch zachovaných v Pečeniciach. Ani v tomto čísle sme nezabudli na Spoločenskú kroniku, v ktorej si pripomíname významné osobnosti spojené s Tekovským múzeom v Leviciach.

 RNDr. Vladimír Smetana


BÁBKOVÉ DIVADLO V MÚZEUMesto Levice (primátor) spolufinancovalo tri bábkové predstavenia s názvom Zimná rozprávka o dvoch snehuliakoch
odohrané v koncertnej sále múzea 24. januára 2023. Bábkovú hru videlo 205 návštevníkov.


PREMENY HRADU


V roku 2023 Mesto Levice podporilo realizáciu výstavy s názvom Premeny hradu. Exteriérová inštalácia v areáli Levického hradu prezentovala v termíne od 8. júla do 24. septembra 2023 15 pohľadníc zo zbierkového fondu múzea. Zámerom projektu bolo zdarma spestriť turistom návštevu mesta a hradu. Sprievodným podujatím výstavy bola komentovaná prehliadka.

Mgr. Nikola Mihálová
20222021

VÝSTAVY PO 2. SV. VOJNE A ZNÁMI  A  NEZNÁMI LEVIČANIA


 V roku 2021 boli s finančným príspevkom mesta Levice financované výstavy i vzdelávacie workshopy.
Tekovské múzeum v Leviciach v spolupráci s občianskym združením Post Bellum
pripravilo netradičnú výstavu s názvom Po 2. svetovej vojne. Príbehy 15 ľudí, ktorí prežili peklo, boli umiestnené na veľkoplošných transparentoch na štyroch vežiach.
Návštevníci hradného areálu si výstavu mohli pozrieť zdarma v termíne od 8. mája do 5. júla. Sprievodným podujatím k výstave boli tri zážitkové vzdelávacie workshopy.
Prvý z nich s názvom „ROZHODOVANIE“ absolvovali žiaci Základnej školy Andreja Kmeťa v Leviciach dňa 21. júna v priestoroch múzea.
Zúčastnilo sa 20 žiakov.
Na druhom workshope s názvom „IBA SME SA NARODILI“ sa zúčastnili študenti Gymnázia Andreja Vrábla v Leviciach dňa 23. júna v priestoroch školy.
Workshop absolvovalo 17 študentov.
Tretí zážitkový workshop „ROZHODOVANIE“ sa realizoval v levickej synagóge dňa 14. septembra a zúčastnili sa ho študenti Obchodnej akadémie v Leviciach.
Workshopu sa zúčastnilo 22 študentov.
Cieľom projektu bolo pochopenie historických súvislostí prostredníctvom neformálneho vzdelávania a výchova k tolerancii a porozumeniu.

Projekt s názvom „Známi – neznámi Levičania“ prostredníctvom dvojice výstav priblížil život a dielo levických osobností, ktoré sa významným spôsobom zapísali do histórie mesta Levice i do celospoločenského diania.
V termíne od 9. septembra do 28. novembra boli vo výstavných priestoroch múzea inštalované výstavy: Galéria Jozefa Nécseyho — Vojtech Laufer-Lévavári.
Fotograf, maliar a podporovateľ múzea, Kapitánska budova — Imrich Karvaš a hrdinovia Slovenskej národnej banky v Slovenskom národnom povstaní. Mgr. Nikola Mihálová2020 

V roku 2020 boli podujatia kvôli šíriacej sa pandémii COVID-19 zrušené a múzeum dotácie nečerpalo.
2019

BÁBKOVÉ DIVADLO V MÚZEU A STREDOVEKÉ DNI NA LEVICKOM HRADE


V dňoch 12. a 13. marca odohralo Divadlo z domčeka v koncertnej sále múzea šesť bábkových predstavení s názvom Janko Hraško. Bábková hra s pesničkami potešila tých najmenších.
Predstavenia si pozrelo 386 detí z materských a základných škôl.


Dobrá odozva zo strany žiakov i pedagógov z predchádzajúceho roku nás motivovala k zorganizovaniu „Stredovekých dní na Levickom hrade“ aj v roku 2019.
Dvojdňové interaktívne podujatie prebiehalo v dňoch 18. a 19. júna.
Jeho cieľom bolo zintenzívniť spoluprácu múzea a škôl a prostredníctvom hier predstaviť tak nielen históriu hradu, ale i činnosť múzea.

Na hradnom amfiteátri sa každý deň o 8.30 a 13.30 odohralo šermiarsko-divadelné predstavenie.
Po spoločnom predstavení sa deti rozdelili do menších skupín a prechádzali celým hradným nádvorím, kde sa zapájali do rôznych aktivít.
Atrakcie boli zamerané na ich zručnosť, šikovnosť a kreativitu. Podarilo sa pripraviť bohatý, hravý a zábavný program pre žiakov na záver školského roka.
Stredovekých dní na Levickom hrade sa zúčastnili prevažne žiaci z levických základných škôl ako aj z Čajkova, Novej Dediny, Hronský Kľačian, Beši, zo Zvolena,  Malej Lehoty a Mostnej.
Celkový počet návštevníkov bol 631.

Obe podujatia sa realizovali vďaka finančnej podpore mesta Levice.

Mgr. Nikola Mihálová2018

BÁBKOVÉ DIVADLO V MÚZEU A STREDOVEKÉ DNI NA LEVICKOM HRADE

 V roku 2018 Tekovské múzeum v Leviciach s finančným príspevkom mesta Levice realizovalo dve podujatia.
V rámci cyklu „Bábkové divadlo v múzeu“ sa v dňoch 13. a 14. marca v koncertnej sále múzea odohralo šesť bábkových predstavení.
Bábkarské umenie predviedlo o. z. Divadlo z domčeka v predstaveniach s názvom Poštár Známka. Zúčastnilo sa ich 350 detí.
 


Trojdňové interaktívne podujatie s názvom „Stredoveké dni na Levickom hrade“ sa organizovalo 18. – 20. júna pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o Levickom hrade (1318).
Šermiarska skupina Zvolenskí rytieri VIR FORTIS interaktívnou formou predstavila deťom stredoveký život na hrade
– lukostreľba, kušostreľba, stredoveká verbovačka, život v tábore ako aj výzbroj stredovekých rytierov.
Dobovú kuchyňu a občerstvenie zabezpečila Kráľova pečená hovädzinka.
Netradičnou hravou formou sme oboznámili školskú mládež s históriou Levického hradu ako najvýznamnejšej pamiatky regiónu a symbolu mesta.
Podujatia sa zúčastnilo 1065 žiakov.

 
Mgr. Nikola Mihálová