Tekovské múzeum v Leviciach

MEDAILA PAVLA HULJAKA

Tekovské múzeum v Leviciach od roku 2002 udeľuje Pamätnú medailu Pavla Huljaka za výrazný podiel na rozvoji Tekovského múzea
v Leviciach v oblasti:

  • vedecko-výskumnej činnosti
  • odbornej múzejnej práce
  • kultúrno-výchovnej činnosti
  • propagácie múzea doma a v zahraničí
  • materiálnej a finančnej pomoci
  • vzájomná spolupráca

Pavel Huljak
Pavel Huljak
25.1.1881 – 29.10.1958


     Narodil sa 25. januára 1881 v Tekovskej Novej Vsi. Odbornosť pedagóga - vychovávateľa získal v roku 1900 na Učiteľskom ústave v Leviciach. V roku 1907 svoju pedagogickú odbornosť rozšíril v Budapešti o spôsobilosť pre výuku rečovo postihnutých detí. V roku 1923 na Učiteľskom ústave v Leviciach získal kvalifikáciu pre vyučovanie kreslenia na meštianskych školách.
     Svoju dlhú učiteľskú púť začal v rusínskej dedinke Čísava. Z Čísova viedla jeho cesta do hontianskej obce Dolné Rykynčice, kde sa podielal na založení obecnej knižnice a spotrebného družstva. Ďalšou zastávkou bola obec Horša. V roku 1911 Ministerstvo školstva Uhorska menovala Pavla Huljaka za riaditeľa školy a organistu do slovenskej obce Ostrihomskej diecézy - Pilisszentlászló. Okrem základných učiteľských povinností, tu vykonával aj funkciu poštmajstra, pomocného notára a všetky činnosti, ktoré vo vzdialenej horskej dedine Pilišských hôr občania postrádali.
      Po vzniku Československej republiky Pavel Huljak začína učiteľské pôsobenie v malej dedinke Šalmoš. Tu sa venoval aj písaniu obecnej kroniky. V roku 1922 dostal poverenie od školského inšpektorátu v Leviciach pre výkon riaditeľa ľudovej školy v Čajkove. Tu mohol naplno rozvinúť svoj pedagogický talent, schopnosti a nadobudnuté vedomosti. Poslednou zastávkou v bohatej učiteľskej kariere bola meštianska škola v Leviciach, kde vyučoval prírodopis a geometriu.
      Už ako dôchodca sa roku 1946 stal prvým povojnovým riaditeľom múzea v Leviciach. Jeho zásluhou došlo k roztriedeniu a opätovnému nainštalovaniu vojnou zdecimovanej zbierky mestského múzea. Mal veľký podiel na zorganizovaní archeologického výskumu zaniknutého stredovekého sídliska na pôde mesta Levice - Baratky, vedeného Archeologickým ústavom SAV v Nitre. Podarilo samu získať pre múzejnú prácu dve nové miestnosti a troch pracovníkov. Po jeho boku začal v roku 1952 pracovať Pavol Behula, ktorý pokračoval v šľapajach svojho učiteľa a stal sa uznávaným muzeológom. Súčasne sa obnovila mestská knižnica s verejnou čitárňou. Jej vedením bol poverený Pavel Huljak.
     Vďaka jeho odborným znalostiam, spoločenskej autorite, humánnym prístupom k občanom sa obnovila návštevnosť a zvýšil sa záujem o vlastivedné múzeum v Leviciach. Mnohí pamätníci s nostalgiou spomínajú ešte aj dnes ma jeho literárne večierky, prednášky o historických udalostiach viažuce sa k vývoju mesta. Vlastivedné turistické vychádzky sa stali nezabudnuteľným v kruhu milovníkov prírody.
     V roku 1954 konsolidované pomery múzea a perspektívne sa rozvíjajúca muzeálna činnosť narušilo sťahovanie zbierok z budovy Mestského domu. Novým domovom múzea sa stal starý františkánsky kláštor. Starnúceho a sklamaného riaditeľa ani tieto okolnosti neodradili, aby v doterajšej činnosti neoblomne pokračoval. Svoju riaditeľskú funkciu odovzdal v novembri 1956 a v múzeu pracoval až do svojej smrti v roku 1958.

In: Šujanský Huljak Ladislav: Sága rodu Huljakovcov, Levice, 2006, 267 strán, s. 24 - 34.

ZOZNAM OCENENÝCH
2002

MUDr. Ernest Alt
Pavol Behula
Doc. PaedDr. Stanislav David, PhD.
PhDr. Katarína Holbová
Mesto Levice2007
Mgr. Margaréta Pölhös
RNDr. Vladimír Smetana
Mgr. Peter Tesák
Štátny archív Nitra, pobočka Levice
Redakcia Pohronie
Redakcia Nové Pohronie
Mestské kultúrne stredislo v Leviciach2016
Ivan Krkoš
Csaba Tolnai
Jozef Kanyuk

2017
Počas slávnostného podujatia "Ďakujeme Vám, že sme tu už deväťdesiat rokov" dňa 27.9.2017 v levickej synagóge riaditeľ TM v Leviciach PhDr. Ján Dano udelil pamätnú medailu nasledovným oceneným:
Ing. Štefan Mišák - primátor mesta Levíc, Oľga Szalmová - riaditeľka ÚS SČK v Leviciach, Peter Holba - zberateľ, podporovateľ a darca, PhDr. Karol Sándor - historik a riaditeľ múzea, Milan Merčák - konzervátor múzea, Mgr. Elena Smetanová - samostatný odborný pracovník - botanik múzea, Judita Magnová - samostatný odborný ekonóm múzea, Mgr.art Štefan Kocka - reštaurátor a podporovateľ, Jozef Hostinsky - podnikateľ, majiteľ súkromného múzea a podporovateľ, Klub zdravých materských škôl pri ÚS SČK v Leviciach a Regionálne osvetové stredisko v Leviciach.