Tekovské múzeum v Leviciach

Archív-zmluvy


Povinné zverejňovanie zmlúv v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.


P.č. Číslo zmluvy Podpísaná Zmluvná strana Predmet zmluvy Platí do link
1. 205/95-LV 1.10.1995 ZVS a.s. Nitra, odštep. závod Levice Dodávka vody odvádzanie odpadovej vody neurčito PDF
2. 897121312 19.12.2000
10.8.2006
od 1. 12. 2014
Benestra s.r.o. Bratislava Zmluva/Dodatok o pripojení - internet bez viazanosti PDF
3. 84/2003 2.5.2003 Slovenská pošta, š. p. Bratislava Prenájom uzamykateľného poštového priečinku neurčito PDF
4. 87/E,P/2006 11.9.2006 ENERGO-SK, a.s. Nitra Preúčtovanie spotrebovanej elektrickej energie a plynu ukončenie platnosti zmluvy 30.6.2021 PDF
5. PSN 2006 16.11.2006 L- tes, spol. s r. o. Vráble Zabezpečenie servisných činností - PSN - KB, DK neurčito  
6.7.2007 Príloha č. 2 k zmluve
6. 30/2007-1 18.12.2007 Štátna pokladnica Bratislava Zmluva o bežnom účte - depozitný účet neurčito PDF
7. 30/2007-2 18.12.2007 Štátna pokladnica Bratislava Zmluva o bežnom účte - sociálny fond neurčito PDF
8. 30/2007-3 18.12.2007 Štátna pokladnica Bratislava Zmluva o bežnom účte - dary a granty neurčito PDF
9. 30/2007-4 18.12.2007 Štátna pokladnica Bratislava Zmluva o bežnom účte - vlastné príjmy neurčito PDF
10. 30/2007-5 18.12.2007 Štátna pokladnica Bratislava Zmluva o bežnom účte - vlastná činnosť neurčito PDF
11. 30/2007-6 18.12.2007 Štátna pokladnica Bratislava Zmluva o bežnom účte - prostriedky ES, projekty MK SR neurčito PDF
12. 12-BOZP/2008 1.7.2008 Ľuboslava Vaníková Levice Zabezpečenie plnenia úloh BOZP ukončená  4. 2021 (úmrtie) PDF
13. 11-PO/2008 1.7.2008 Ľuboslava Vaníková Levice Zabezpečenie plnenia úloh PO ukončená  4. 2021 (úmrtie) PDF
14. 117018540E 14.7.2008 Slovak Telecom a.s. Bratislava Zabezpečenie telefon. služieb, internetu neurčito PDF
8.3.2012 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb PDF
2.6.2017 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb PDF
21.10.2019 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb-PCO deaktivácia 31.10.2019 PDF
14.10.2019 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb- TP voice VPN2 neurčito PDF
16.12.2019 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík neurčito PDF
16.12.2019 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík neurčito PDF
15. PSN 9 2008 8.8.2008 L- tes, spol. s r. o. Vráble Zabezpečenie servisných činností - PSN - budovy OPaS neurčito  
8.1.2009 Dodatok č. 1 k zmluve
16. 50/2009-1 12.3.2009 Atlantis systems s.r.o. Bratislava Web. hosting – doména – muzeumlevice.sk neurčito PDF
17. PSN 12 2009 21.8.2009 L- tes, spol. s r. o. Vráble Zabezpečenie servisných činností - PSN - VM Bohunice, SO Brhlovce neurčito  
18. R_00142/2009 23.3.2009 IVeS Košice Práva používať aktuálne AVP - program WINPAM neurčito PDF
19. 81/2011 12.10.2011 Szénási Pavol - PASZ Levice Zmluva o dodávke služieb - spravovanie web. stránky TM ukončená 31.12.2020 PDF
20. 02 2011 EPS 1.12.2011 L- tes, spol. s r. o. Vráble Zabezpečenie vykonávania servisných činností - EPS - OPaS neurčito  
21. 03 2011 EPS 1.12.2011 L- tes, spol. s r. o. Vráble Zabezpečenie vykonávania servisných činností - EPS - KB ukončená 13.1.2022  
22. 58/2012 26.4.2012 Vyhodykariet.sk Prehlásenie partnera vernostného programu vyhodykariet.sk - karta levičana počas trvania vernostného programu PDF
23. 52/2013 23.5.2013 Obec Brhlovce Nájomná zmluva č. 1/2013 neurčito PDF
24. 33/2015 24.2.2015 Jana Petrová, Levice Nájomná zmluva časti nebytových priestorov - Kazemata neurčito PDF
TMLV-19/2021-001 28.2.2021 Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy na prenájom časti nebytových priestorov 28.2.2021 PDF
25. 37/2015 27.2.2015 BONUS CARD, s. r. o. Púchov Zmluva o spolupráci pri sprostredkovaní predaja regionálnej zľavovej karty neurčito PDF
26. 9/4/03/0003/15 13.3.2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí služby technickej ochrany objektu neurčito  
27. 9/4/03/0017/15 13.3.2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí služby technickej ochrany objektu neurčito  
28. 9/4/03/0038/15 13.3.2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí služby technickej ochrany objektu neurčito  
29. 75/2015 2.6.2015 Rozhlas a televízia Slovenska Bratislava Licenčná zmluva č. ZM2007900 neurčito PDF
30. 35/2015 15.6.2015 VINIMUNDUS s.r.o. Levice Nájom časti nebytových priestorov - tzv. rotunda neurčito PDF
31. 111/2015 13.1.2016 Univerzitná knižnica v Bratislave Zmluva o poskytovaní elektronických online prameňovš. DDP-Zmluva _2016/05 neurčito PDF
32. 36/2017 30.1.2017 Zväz múzeí na Slovensku B. Bystrica Zmluva o poskytnutí diela a licenčná zmluva neurčito PDF
33. TMLV-136/2017 11.9.2017 Ing. Milan Šoka B. Bystrica Zmluva o službách v rámci internetového servera Muzeum.sk č. 2017 TML neurčito PDF
34. TMLV-181/2017 6.12.2017 Tekovská knižnica v Leviciach Zmluva o prevode správy majetku neurčito PDF
35. TMLV-182/2017 15.12.2017 Mesto Levice Zmluva o spolupráci - starostlivosť o hrobové miesto č. EV8/60 neurčito PDF
36. TMLV-98/2018 24.4.2018 Slovak Telekom a.s. Bratislava Zmluva o poskytnutí verejných služieb - mobilný Happy XL - Z.č. 9917813059 24.4.2020 PDF
37. TMLV-99/2018-12 24.5.2018 Ľuboslava Vaníková Levice Zmluva o spracúvaní osobných údajov podľa 18/2018 Z.z. ukončená  4. 2021 (úmrtie) PDF
38. TMLV-209/2018 27.12.2018 SLOVAKCARD s.r.o Nemocničná 20, 990 01 Veľký Krtíš Zmluva o obchodnej spolupráci neurčito PDF
39. TMLV-224/2018 27.12.2018 GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 811 08 Bratislava Zmluva o zabespečení stravovania zamestancov 31.12.2020 PDF
40. TMLV-57/2019 4.3.2019 Slovenský zväz včelárov, Základná organizácia Levice, Pri Podlužianke 8, 934 01 Levice Zmluva o spolupráci na projekte: "CHRÁŇME VČELY - UČME SA KONAŤ AKO VČELY" neurčito PDF
41. TMLV-128/2019-001 26.6.2019 Kooperatíva poisťovňa, as.s. Vienna Insurance Group. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava Návrh poistnej zmluvy č. 5519001612 Súborové havarijné poistenie motorových vozidiel 30.6.2023 PDF
42. TMLV-128/2019-002 26.6.2019 Kooperatíva poisťovňa, as.s. Vienna Insurance Group. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava Návrh poistnej zmluvy č. 3559006264 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 30.6.2023 PDF
43. TMLV-128/2019-003 26.6.2019 Kooperatíva poisťovňa, as.s. Vienna Insurance Group. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava Návrh poistnej zmluvy č. 0999000210 Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami 30.6.2023 PDF
44. TMLV-128/2019-004 26.6.2019 Kooperatíva poisťovňa, as.s. Vienna Insurance Group. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava Návrh poistnej zmluvy č. 1009900829 Poistenie majetku-živelné poistenie, poistenie pre prípad odcudzenia, poistenie strojov a elektroniky, poistenie skla, poistenie zodpovednosti za škodu 30.6.2023 PDF
45. TMLV-144/2019 22.8.2019 Slovak Telekom, as.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Zmluva o poskytovaní verejných služieb - bezzáväzková karta k PSN Vodný mlyn Bohunice neurčito PDF
46. TMLV-171/2019 8.11.2019 Obec Kalná nad Hronom, Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom Dohoda o výpožičke výstavného nábytku 31.12.2021 PDF
47. TMLV-10/2020 1.7.2020 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-541-02624 - Reštaurovanie historických rukopisov 30.6.2021 PDF
48. TMLV-11/2020 1.7.2020 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-542-02689 - Rekonštrukcia a mobiliár historického depozitára Tekovského múzea v Leviciach 30.6.2021 PDF
49. TMLV-129/2020 19.8.2020 Zoltán Bogyó, Ul. M.R.Štefánika, 3393/12, 934 01 Levice Kúpna zmluva - zariadenie krajčírskej dielne 30.11.2020 PDF
50. TMLV-138/2020 24.8.2020 Webglobe - Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti webhostingu (muzeumlevice.sk) neurčito PDF
51. TMLV-141/2020 2.9.2020 Mgr. Adam Uhnák, PhD., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, Námestie J. Herdu 2, 917 01 Trnava Dodatok k Zmluve o vzájomnej spolupráci č. 79/2018 28.2.2021 PDF
52. TMLV-160/2020 20.10.2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ľ. Štúra 53, 934 01 Levice Dohoda č. 20/15/010/118 uzatvorená podľa § 10 ods.3, 11 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení 31.12.2021 PDF
53. TMLV-167/2020 26.11.2020 Ladislav Németh - Stolar centrum, Koháryho ul. 6467/107, 934 01 Levice Zmluva o dielo "Výroba a montáž depozitárneho nábytku do historického depozitára v Dobóovskom kaštieli Tekovského múzea v Leviciach" (v rámci projektu FPU) 31.12.2021 PDF
54 TMLV-177/2020 21.12.2020 GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 811 08 Bratislava Zmluva o zabetpečení stravovania zamestnancov 31.12.2022 PDF
55. TMLV-9/2021-002 11.2.2021 Zväz múzeí na Slovensku, Kapitulská 282/23, 974 01 Banská Bystrica Zmluva č. 60/2021 o platbe členského príspevku na rok 2021 31.12.2021 PDF
56. TMLV-59/2021 15.4.2021 iToilets, s.r.o, Dvorčianska 54, 949 05 Nitra Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľnej veci 31.10.2021 PDF
TMLV-59/2021-001 9.9.2021 Dodatok č. 1 PDF
57. TMLV-64/2021 30.4. 2021 Obchodná akadémia Ul. Kalmána Kittenbergera 2, 934 40, Levice  Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe 28.5.2021 PDF
58. TMLV-74/2021 6.5.2021 Mgr. Radoslav Blaho, Ferka Urbánka 150/9, Banská Štiavnica Zmluva o dielo - Reštaurovanie a výroba kópií - súbor historických dokumentov 22.11.2021 PDF
TMLV-74/2021-001 18.11.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 15.12.2021 PDF
59. TMLV-75/2021 6.5.2021 Mgr. Art. Štefan Kocka, s.r.o., Skubínska cesta 94, Banská Bystrica Zmluva o dielo - Komplexné reštaurovanie výtvarných diel zo zbierok Tekovského múzea v Leviciach 22.11.2021 PDF
60. TMLV-76/2021 19.5.2021 Peter Holba, Ul. P. O. Hviezdoslava 616/8, 934 01 Levice Kúpna zmluva - Kolekcia pohľadníc - levické pamiatky 31.12.2021 PDF
61. TMLV-77/2021 19.5.2021 Miriam Košuthová, Ul. P. O. Hviezdoslava 5380/27, 934 01 Levice Kúpna zmluva - Fotografie Eleny Košuthovej 31.12.2021 PDF
62. TMLV-78/2021 19.5.2021 PaedDr. Gabriel Kosmály, Ul. J. Jesenského 5971/14A, 934 01 Levice Kúpna zmluva - Kolekcia umeleckých fotografií  31.12.2021 PDF
63. TMLV-83/2021 1.6.2021 TAMYKO, s.r.o., Dostojevského 328/4, 934 01 Levice, Anna Kováčová - konateľka spol. Mandátna zmluva č. 01/2021 neurčito PDF
TMLV-83/2021-001 1.6.2023 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 01/2021 PDF
64. TMLV-82/2021 5.6.2021 Občianske združenie Milan Štefánik, 900 50 Kráľová pri Senci č. 780 Nájomná zmluva 6.6.2021 PDF
65. TMLV-94/2021 22.6.2021 Mesto Levice Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Levice na rok 2021 - "Známi - neznámi Levičania" 03.12.2021 PDF
66. TMLV-4/2020-005 23.6.2021 Mesto Levice Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Levice na rok 2021 - "Po 2. svetovej vojne - výstava a workshopy" 03.12.2021 PDF
67. TMLV-105/2021 29.6.2021 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, Nitra Zmluva o preúčtovaní spotrebovanej elektrickej energie a/alebo plynu neurčito PDF
68. TMLV-99/2021 9.7.2021 KULTURA SLOVAKIA, s.r.o., 935 55 Hontianska Vrbica č. 172 Nájomná zmluva 17.7.2021 PDF
69. TMLV-100/2021 29.7.2021 KULTURA SLOVAKIA, s.r.o., 935 55 Hontianska Vrbica č. 172 Nájomná zmluva 31.7.2021 PDF 
70. TMLV-47/2021-009 06.07.2021 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-541-03802 - Reštaurovanie denníka ševcovského cechu slobodného cechu mesta Bátovce 30.6.2022 PDF
71. TMLV-49/2021-006 06.07.2021 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-542-04799 - Ochrana zbierok Tekovského múzea v Leviciach 30.6.2022 PDF
72. TMLV-118/2021 24.8.2021 Občianske združenie Sine Metu, Mgr. Örs Orosz, 946 37 Moča č. 97  Zmluva o dielo 15.9.2021 PDF
73. TMLV-117/2021 25.8.2021 Združenie vinohradníkov Krížny vrch, Marian Kollár, predseda OZ, Saratovská ul. 2926/23, 934 05 Levice Nájomná zmluva 29.8.2021 PDF
74. TMLV-120/2021 9.9.2021 ZO CSEMADOK, Vojenská 21, 934 01 Levice  Nájomná zmluva 11.9.2021 PDF
75. TMLV-122/2021 16.9.2021 MEDIATEL, spol. s.r.o., Miletičova 21, 821 08 Bratislava  Zmluva o uverejnení inzercie  31.8.2022   PDF
76. TMLV-123/2021 22.9.2021 Mgr. Radovan Blaho, Ferka Urbánka 150/9,969 01 Banská Štiavnica Zmluva o dielo - Reštaurovanie "denníka ševcovského cechu slobodného mesta Bátovce" 31.3.2022 PDF
77. TMLV-124/2021 22.9.2021 Mgr. Radovan Blaho, Ferka Urbánka 150/9,969 01 Banská Štiavnica Zmluva o dielo - Vyhotovenie kópie "denníka ševcovského cechu slobodného mesta Bátovce" 31.8.2022 PDF
78. TMLV-148/2021 04.11.2021 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ. Štúra 53, 934 01 Levice Dohoda č. 21/15/010/96 31.12.2022 PDF
79. TMLV-154/2021 08.11.2021 MONSTAV PROJEKT, s.r.o., Ing. Pavol Novák Zmluva o dielo 31.12.2021 PDF
80. TMLV-155/2021 9.11.2021 CZ CZ Nitra s.r.o., Zlatomoravecká 5, 949 01 Nitra Zmluva o poskytovaní technickej služby neurčito PDF
81. TMLV-121/2021-006 19.11.2021 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto Kúpa predmetu kultúrnej hodnoty - Čilejkárska svadobná - parta 30.6.2022 PDF
82. TMLV-8/2022-001 12.1.2022 Zväz múzeí na Slovensku, Kapitulská 282/23, 974 01 Banská Bystrica Zmluva č. 60/2022 o platbe členského príspevku na rok 2022 31.12.2022 PDF
83. TMLV-40/2022 14.1.2022 L- tes, spol. s r. o., Orechová 1858/8, Vráble, Ing. Peter Izák Zmluva o zabezpečení servisných činností - EPS v objekte KB neurčito  
84. TMLV-41/2022 14.1.2022 L- tes, spol. s r. o., Orechová 1858/8, Vráble, Ing. Peter Izák Zmluva o zabezpečení servisných činností - PSN v objekte DK neurčito  
85. TMLV-29/2022 31.1.2022 Mgr. Otília Švecová,935 24 Čajkov č. 54 Kúpna zmluva - Kúpa predmetu kultúrnej hodnoty - Čilejkárska svadobná parta 28.2.2022 PDF
86. TMLV-55/2022 1.4.2022 iToilets, s.r.o., Dvorčianska 54, 949 05 Nitra Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľnej veci - mobilné WC Skalné obydlia Brhlovce 31.10.2022 PDF
87. TMLV-72/2022 4.5.2022 Mgr. Ela Lehotská, Jurigovo námestie 15, 941 04 Bratislava Nájomná zmluva - Areál vysunutej expozície Vodný mlyn Bohunice 21.5.2022 PDF
88.  TMLV-78/2022  9.5.2022 Mgr. Art. Štefan Kocka, Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica  Zmluva o dielo - Reštaurovanie "Panna Mária s Ježiškom" - olejomaľba 30.11.2022 PDF 
89.  TMLV-77/2022  12.5.2022 GryfArt, s.r.o, v zastúpení Akademický sochár Ivan Škandík, Dolná Ves 33, 967 01 Kremnica  Zmluva o dielo - I. etapa reštaurátorských prác: Stôl klasicistický intarzovaný, 18. storočie 30.11.2022 PDF 
90.  TMLV-94/2021-004  16.5.2022 Mesto Levice Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Levice na rok 2022 - "Stefanus Dobo de Ruzka - výstava a prednášky" 5.12.2022 PDF 
91.  TMLV-94/2021-005  18.5.2022 Mesto Levice Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Levice na rok 2022 - "Interaktívna maketa Levického hradu z druhej polovice 16. storočia" 5.12.2022  PDF
92.  TMLV-76/2022  19.5.2022 Mgr. Radovan Blaho, Ferka Urbánka 150/9, 969 01 Banská Štiavnica Zmluva o dielo - Reštaurovanie a výroba kópií "Súbor historických dokumentov II." 30.11.2022 PDF
93.  TMLV-79/2022  20.5.2022 Mgr. Nikola Mihálová, 29. augusta 131/27, 935 32 Kalná nad Hronom Kúpna zmluva - predmety kultúrnej hodnoty 31.12.2022 PDF
94.  TMLV-80/2022  20.5.2022 PhDr.Judita Duhonyová, Ul. Zdenka Nejedlého 2879/69, 934 01 Levice Kúpna zmluva - predmety kultúrnej hodnoty 31.12.2022 PDF
95.  TMLV-81/2022  20.5.2022 Miriam Košuthová, Ul. P.O.Hviezdoslava 5380/27, 934 01 Levice Kúpna zmluva - predmety kultúrnej hodnoty
Licenčná zmluva
31.12.2022 PDF
PDF
96.  TMLV-82/2022  20.5.2022 Mgr. Peter Pleva, Na lúkach 1345/31, 934 01 Levice Kúpna zmluva - predmety kultúrnej hodnoty 31.12.2022  PDF
97.  TMLV-83/2022  20.5.2022 Mgr. Miriam Hančikovská,, Slavkovská 886/20, 040 01 Košice Kúpna zmluva - predmety kultúrnej hodnoty 31.12.2022  PDF
98. TMLV-33/2022-007 24.5.2022 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-540-03108 - Reštaurovanie súboru historických rukopisov 30.6.2022 PDF
99. TMLV-34/2022-007 24.5.2022 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-540-03524 - Reštaurovanie zástavy "Előre Pálmay csoport" 30.6.2022 PDF
100.  TMLV-95/2022  2.6.2022 Oblastná organizácia cestovného ruchu Tekov, Námestie hrdinov 1/1, 934 01 Levice Dohoda o spolupráci pri tvorbe ponuky regionálnej karty REGIONCARD  neurčito  PDF
101.  TMLV-98/2022  20.6.2022 KULTURA SLOVAKIA s.r.o.
935 55 Hontianska Vrbica 172
Nájomná zmluva-hradný areál - koncert hudobnej skupiny  "Kollárovci - Amfit tour 2022"  24.6.2022 PDF 
102.  TMLV-99/2022 20.6.2022 KULTURA SLOVAKIA s.r.o.
935 55 Hontianska Vrbica 172
Nájomná zmluva-hradný areál - koncert "Miro Jaroš - TOBOGAN turné 2022"  30.6.2022  PDF
103. TMLV-105/2022 10.7.2022 FUN PROMOTION, o.z., Železničná 257/19, 050 01 Revúca, Peter Balogh - predseda Nájomná zmluva-hradný areál - vystúpenie folklórneho súboru "Lúčnica a hosť Vojta Nedvěd s kapelou" 10.7.2022 PDF
104. TMLV-114/2022 12.8.2022 Galbis, s.r.o., v zast. doc. Mgr. Art. Sylvia Birkušová, Mraziarenská 6, 821 08 Bratislava Zmluva o dielo - Reštaurovanie zástavy "Előre Pálmay csoport" 31.5.2023 PDF
105. TMLV-115/2022 12.8.2022 Mgr. Radovan Blaho, Ferka Urbánka 150/9, 969 01 Banská Štiavnica Zmluva o dielo - Reštaurovanie Súboru historických rukopisov 31.5.2023 PDF
106. TMLV-118/2022 26.8.2022 Client Service, s.r.o., Ku Bratke 5, 934 01 Levice Zmluva o nájme a poskytnutí služieb -  Firemné podujatie " Family day Haleon" 1.9.2022 PDF
107. TMLV-121/2022 8.9.2022 ZO CSEMADOK, Vojenská 21. 934 01 Levice Nájomná zmluva - hradný areál - "12. Levický letný festival" 11.9.2022 PDF
108. TMLV-123/2022 10.10.2022 Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, Ul. 7. pešieho pluku 1, 949 01 Nitra Zmluva o zapožičanie výstavy - "Z rozprávky do rozprávky" 26.3.2023 PDF
109. TMLV-136/2022 18.10.2022 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľ. Štúra 53, 934 01 Levice Dohoda č. 22/15/010/30 31.12.2023 PDF
110. TMLV-137/2022 19.10.2022 MEDIATEL, spol. s.r.o., Miletičová 21, 821 08 Bratislava Zmluva o uverejnení inzercie  19.10.2023 PDF
111. TMLV-142/2022 3.11.2022 euroFIRM GROUP s.r.o, Račianska 88 B, 831 02 Bratislava Zmluva o poskytovaní reklamy 4.11.2023 PDF
112. TMLV-92/2022-009 30.11.2022 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-522-05537
Zbierka pohľadníc
30.9.2023 PDF 
113. TMLV-169/2022 22.12.2022 GGFS, Sasinkova 5, 811 08 Bratislava Zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov 1.2.2024 PDF
TMLV-169-2022-001 3.10.2023 Dohoda o ukončení zmluvy o zabezpečení stravovania zamestnancov 31.10.2023 PDF
114.  TMLV-27/2023 6.2.2023 Alojz Krčmár, Ďumbierska 694/19, 949 01 Nitra Kúpna zmluva - Zbierka pohľadníc 31.12. 2023 PDF
115. TMLV-8/2023-001 20.2.2023 Zväz múzeí na Slovensku, Kapitulská 282/23, 974 01 Banská Bystrica Zmluva č. 60/2023 o platbe členského príspevku 31.12. 2023 PDF
116. TMLV-40/2023 10.3.2023 iToilets, s.r.o., Na Priehon 82, 949 05 Nitra Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľnej veci - mobilné WC, SO Brhlovce 30.10.2023 PDF
117. TMLV-45/2023 13.3.2023

Škola umeleckého priemyslu Ladislava Bielika, Vajanského 23, 934 01 Levice Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou umeleckej praxe 2.6.2023 PDF
TMLV-45/2023-001 23.3.2023 PDF
TMLV-45/2023-002 PDF
118. TMLV-49/2023 20.3.2023  Mgr. Denisa Hercegová Zmluva o dielo - Vykonanie náhradného archeologického výskumu 30.4.2023 PDF
119. TMLV-79/2023 4.5.2023 TERROIR TEKOV, o.z., Ing. Ján Rosenberger, Družstevnícka 10, 934 01 Levice Nájomná zmluva - "Levické putovanie za vínom" 6.5.2023 PDF
120. TMLV-72/2023 17.5.2023 SK restauro, s.r.o, v zastúpení Mgr. Art. Štefan Kocka, Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica Zmluva o dielo - komplexné reštaurovanie diel zo zbierok Tekovského múzea v Leviciach 15.11.2023 PDF
121. TMLV-71-2023 19.5.2023 GryfArt s.r.o., v zastúpení Akademický sochár Ivan Škandík, Dolná Ves 33, 967 01 Kremnica Zmluva o dielo - II. etapa reštaurátorských prác: Stôl klasicistický intarzovaný, 18. storočie 15.6.2023 PDF
122. TMLV-125/2022-003 25.5.2023 Mesto Levice Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Levice na rok 2023 - "Premeny hradu" 5.12.2023 PDF
123. TMLV-129/2022-003 25.5.2023 Mesto Levice Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Levice na rok 2023 - "Zborník Tekovského múzea v Leviciach - Acta Musei Tekovensis Levice XIII. - 2023" 5.12.2023 PDF
124. TMLV-73/2023 26.5.2023 Rest&Ferrum s.r.o., v zastúpení Akademický sochár Stanislav Kožela, Ľubochnianska 4, 831 04 Bratislava Zmluva o dielo - reštaurovanie so zretľom zachovať autenticitu - "Náhrobník levického lekárnika Karola Medveczkého" - I. etapa rešt. prác. 30.11.2023 PDF
125. TMLV-145/2022 26.4.2023 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-540-02040 30.6.2024 PDF
126. TMLV-93-2023 29.6.2023 KULTURA SLOVAKIA s .r. o.,935 55 Hontianska Vrbica 172 Nájomná zmluva -  "Festival pod hradom v Leviciach" 1.7.2023 PDF
127. TMLV-94/2023 19.6.2023 Nemzeti Örökség Alapítvány, Bartók Béla út 6/1, 1111 Budapest Zmluva o spolupráci - Spolupráca pri archeologickom výskume na hrade Vel'ký Kamenec 31.12.2023 PDF
128. 1009901546 27.6.2023 Kooperatíva poisťovňa, a.s.,Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava Návrh poistnej zmluvy - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu. 30.6.2027 PDF
129. 5519002035 27.6.2023 Kooperatíva poisťovňa, a.s.,Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava Návrh poistnej zmluvy - Súborové  havarijné poistenie motorových vozidiel. 30.6.2027 PDF
130. 3559009432 27.6.2023 Kooperatíva poisťovňa, a.s.,Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava Návrh poistnej zmluvy - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 30.6.2027 PDF
131. 999000467 27.6.2023 Kooperatíva poisťovňa, a.s.,Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava Návrh poistnej zmluvy - Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami. 30.6.2027 PDF
132. TMLV-26/2023-005 20.7.2023 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-514-03151 30.6.2027 PDF
133. TMLV-3/2023-001 10.8.2023 Mesto Levice Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Levice na rok 2023 - "Bábkové divadlo" 5.12.2023 PDF
134. TMLV-95/2023 23.8.2023 doc. Mgr. art. Janka Blaško Križanová, ArtD., Floriánske nám. 1, 811 07 Bratislava Zmluva o dielo - Reštaurovanie Roxerových albumov 31.5.2024  PDF
135. TMLV-111/2023 25.8.2023 Client Service, s.r.o., Kálnická cesta 825/9, 934 01 Levice Zmluva o nájme a poskytovaní služieb - "Firemné podujatie - Family day Haleon" 31.8.2023  PDF
136. TMLV-113/2023 6.9.2023 ZO CSEMADOK, Vojenská21, 934 01 Levice Zmluva o nájme - "13. Levický letný festival" 9.9.2023  PDF 
137. TMLV-115/2023 12.9.2023 Regionálne osvetové stredisko v Leviciach, Mlynská ul. 3, 934 01 Levice Nájomná zmluva - medzinárodný folklórny festival "Takí sme" 17.9.2023  PDF
138. TMLV-116/2023 12.9.2023 Regionálne osvetové stredisko v Leviciach, Mlynská ul. 3, 934 01 Levice Nájomná zmluva - celoštátna súťaž a výstava "Výtvarné spektrum" 10.10.2023  PDF
139. TMLV-142/2023   Obnova, s.r.o. v zastúpení Mgr. Michal Hrčka, PhD., konateľ, Andreja Kmeťa 12, 969 01 Banská Bystrica Zmluva o dielo - revitalizácia vysunutej expozície Tekovského múzea v Leviciach Vodný mlyn Bohunice 10.12.2023 PDF
140. TMLV-137/2023 13.11.2023 Obec Kalná nad Hronom, Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom Dohoda o výpožičke výstavného nábytku 31.12.2025 PDF
141. TMLV-145/2023 23.11.2023 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 31.12.2024 PDF
142. TMLV-151/2023 5.12.2023 Slovenská plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava Zmluva o združenej dodávke zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 31.12.2024 PDF