Tekovské múzeum v Leviciach
Povinné zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Jednotlivé OBJEDNÁVKY, ZMLUVY, FAKTÚRY a DAROVACIE ZMLUVY nájdete v samostatných sekciách.

PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM

Ak žiadate informácie:
Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a v zmysle Smernice Tekovského múzea v Leviciach majú občania právo žiadať o sprístupnenie informácií.

Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje:
    komu je určená,
    kto ju podáva (fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, bydlisko; právnická osoba uvedie obchodné meno, sídlo),
    akú informáciu si žiada sprístupniť,
    spôsob, akým sa sprístupnenie informácie žiada,
    musí byť datovaná a pri písomnej žiadosti podpísaná žiadateľom.


Žiadosť možno podať:
    písomne ako poštovú zásielku na adresu: TEKOVSKÉ MÚZEUM V LEVICIACH, Sv.Michala 40, 934 69 Levice
    písomne osobným doručením na riaditeľstvo múzea
    telefonicky alebo faxom: telefón: 036/ 6312 112, fax: 036/ 6312 866
    elektronickou poštou na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Žiadosť je možné podať osobným doručením počas pracovných dní od 8.00 – 15.30 hod.
Žiadosti podané elektronickou poštou možno podávať bez časového obmedzenia.

Lehoty na vybavenie žiadosti:
Informácia sa sprístupní najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti. Lehotu na sprístupnenie informácie možno predĺžiť, najviac však o 8 pracovných dní.

Opravné prostriedky:
Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala, alebo mala vydať.

Sadzobník
spoplatňovaných úkonov a materiálov pri realizácii zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, platný od 1.4. 2014

1. Rozmnožovanie:
       1 strana čierno-biela
       A4 - 0,10 €
       A3 - 0,20 €

2. Rozmnožovanie:
       z oboch strán čierno-biela
       A4 - 0,20 €
       A3 - 0,40 €

3. Informácia poskytnutá na CD, DVD:
       CD, DVD 1 kus - 0,50 €
       Obálka na CD, DVD 1kus - 0,50 €
       Poštovné - podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty a. s.
       Poplatok za realizáciu - 0,40 €

4. Informácia poskytnutá faxom:     
       Faxový papier - za každú stranu - 0,10 €
       Poplatok za realizáciu - 0,40 €

5. Informácia poskytnutá e-mailom:         
       Poplatok za realizáciu - 0,40 €
   
6. Informácia poskytnutá v písomnej forme:     
      Papier - 1 kus 0,05 €   
      Obálka malá - 1 kus 0,05 €   
      Obálka stredná - 1 kus 0,10 €
      Obálka velká - 1 kus 0,15 €
      Poštovné - podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty a. s.
      Poplatok za realizáciu- 1 kus 0,40 €

Uvedené ceny sú s DPH.

Poplatok za poskytovanie informácii sa realizuje platbou v hotovosti do pokladne Tekovského múzea v Leviciach alebo spolu so zaslanou a vybavenou žiadosťou sa žiadateľovi zašle aj poštová poukážka s vyčíslenou sumou za sprístupnenie informácie.

Smernica TM v Leviciach o slobodnom prístupe k informáciám

ZVEREJNENIE ZADÁVANIA ZÁKAZKY

Výzva na predkladanie ponúk:

Rok 2013
1. Nákup záhradného traktora na kosenie trávy - tovar preview
2. Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok - služby preview
3. Odstránenie havarijného stavu na vodovodnej prípojke Dobóovský kaštieľ - stavebné práce preview
Rok 2014
1. Grafická úprava a tlač publikácie Levický hrad - služby preview
2. Elektroinštalácia - konzervátorska dielňa - práce preview
3. Anglická verzia Levický hrad - grafická úprava a tlač publikácie - služby preview
4. Nákup výpočtovej techniky - tovar preview
5. Grafická úprava a tlač skladačky Kalendárium 2015 - služby preview
6. Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok - služby preview
7. Vaňový kontajner na odpad - tovar preview
Rok 2015
1. Grafické spracovanie a tlač Zborník Tekovského múzea v Leviciach Acta Musei Tekovensis č.10 - služby preview
2. Demontáž a montáž dažďových odkvapových žľabov a dažďových zvodových rúr na objekte Dobóovský kaštieľ - stavebné práce preview
3. Dokončenie úpravy depozitárnych priestorov v budove OPaS - stavebné práce preview
4. Grafická úprava a tlač Kalendária 2016 - služby preview
5. Oprava poškodenej omietky na fasáde Dobóovského kaštieľa pri amfiteátri - stavebné práce preview
Rok 2018
1. Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích lískov-stravovacia karta - služby preview
Rok 2019
1. Dodanie a inštalácia výpočtovej techniky - tovar
Rok 2021
1. "Obnova šachty studne v hradnom areáli Tekovského múzea v Leviciach" 
Rok 2022

Informácie o oznámeniach a výzvach na predkladanie ponúk
§ 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predmet zákazky Zákazka z vecného hľadiska Zákazka z finančného hľadiska Oznámenia Výzvy Žiadosť o súťažné podklady Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadosti o účasť
Rok 2013
Nákup záhradného traktora na kosenie trávy Tovar § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. Výzva na ponuku SP sa neposkytujú-viď výzva na ponuku 24.9.2013 13.30 hod.
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Služby § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. Výzva na ponuku SP sa neposkytujú - viď výzva na ponuku 15.11.2013 14.45 hod.
Odstránenie havarijného stavu na vodovodnej prípojke Dobóovský kaštieľ Stavebné práce § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. Výzva na ponuku SP sa neposkytujú-viď výzva na ponuku 26.11.2013 13.45 hod.
Rok 2014
Grafická úprava a tlač publikácie Levický hrad Služby § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. Výzva na ponuku SP sa neposkytujú-viď výzva na ponuku 26.2.2014 14.45 hod.
Elektroinštalácia -konzervátorska dielňa Práce § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. Výzva na ponuku SP sa neposkytujú-viď výzva na ponuku 20.3.2014 9.00 hod
Anglická verzia Levický hrad - Grafická úprava a tlač publikácie Služby § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. Výzva na ponuku SP sa neposkytujú-viď výzva na ponuku 2.7.2014 8.15 hod.
Nákup výpočtovej techniky Tovar § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. Výzva na ponuku SP sa neposkytujú-viď výzva na ponuku 18.8.2014 7.30 hod.
Grafická úprava a tlač skladačky Kalendárium 2015 Služby § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. Výzva na ponuku SP sa neposkytujú-viď výzva na ponuku 8.10.2014 16.00 hod.
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Služby § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. Výzva na ponuku SP sa neposkytujú-viď výzva na ponuku 10.11.2014 8.00 hod.
Vaňový kontajner na odpad Tovar § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. Výzva na ponuku SP sa neposkytujú-viď výzva na ponuku 9.11.2014
Rok 2015
Grafické spracovanie a tlač Zborník Tekovského múzea v Leviciach Acta Musei Tekovensis č.10 Služby § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. Výzva na ponuku SP sa neposkytujú-viď výzva na ponuku 15.2.2015
Demontáž a montáž dažďových odkvapových žľabov a dažďových zvodových rúr na objekte Dobóovský kaštieľ Stavebné práce § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. Výzva na ponuku SP sa neposkytujú-viď výzva na ponuku 24.4.2015
Dokončenie úpravy depozitárnych priestorov v budove OPaS Stavebné práce § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. Výzva na ponuku SP sa neposkytujú-viď výzva na ponuku 20.5.2015
Grafická úprava a tlač skladačky Kalendárium 2016 Služby § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. Výzva na ponuku SP sa neposkytujú-viď výzva na ponuku 5.10.2015 8.00 hod
Oprava poškodenej omietky na fasáde Dobóovského kaštieľa pri amfiteátri Stavebné práce § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. Výzva na ponuku SP sa neposkytujú-viď výzva na ponuku 8.10.2015 8.00 hod.
Rok 2018
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích lískov-stravovacia karta Služby § 117 zákona č.343/2015 Z. z. Výzva na ponuku SP sa neposkytujú-viď výzva na ponuku 23.11.2018 do 15.00 hod
Rok 2019
Dodanie a inštalácia výpočtovej techniky Tovar § 117 zákona č.343/2015 Z. z. Výzva na ponuku SP sa neposkytujú-viď výzva na ponuku 8.7.2019 10.00 hod
Rok 2021
"Obnova šachty studne v hradnom areáli Tekovského múzea v Leviciach"  Stavebné práce § 112 zákona č.343/2015 Z. z. Výzva na ponuku
Výzva na ponuku
Výzva na ponuku
SP sa neposkytujú-viď výzva na ponuku 13.1.2022 8:00 hod
Rok 2022
           

Oznámenie o výsledku zadávania zákaziek
Predmet zákazky Úspešný uchádzač Cena bez DPH v EUR Cena s DPH v EUR Oznámenie o výsledku
Rok 2013
Nákup záhradného traktora na kosenie trávy Mountfield Sk s. r. o. Chrenovská 30 A
949 01 Nitra
1.241,66 1.490,00 25.9.2013
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukazov Le Cheque Dejeuner s. r. o. Tomášikova 23/D
821 02 Bratislava
- 13.500,00 18.11.2013
Odstránenie havarijného stavu na vodovodnej prípojke DK Mladostav spol. s. r. o.
935 56 Starý Hrádok
2.664,72 3.197,66 26.11.2013
Rok 2014
Grafická úprava a tlač publikácie Levický hrad Aldox-Alena Gajdošová, Junior centrum,
Sládkovičova 2, 934 01 Levice
1.230,00 1.476,00 27.2.2014
Elektroinštalácia-konzervátorská dielňa Anton Uhnák - MONEL
935 24 Čajkov č.360
2.416,00 2.899,20 20.3.2014
Anglická verzia Levický hrad - Grafická úprava a tlač publikácie Aldox-Alena Gajdošová, Junior centrum,
Sládkovičova 2, 934 01 Levice
1.064,00 1.276,80 2.7.2014
Nákup výpočtovej techniky Szénasi Pavol-PASZ,
Vajanského 2386/6, 934 01 Levice
1.890,00 nie je platcom DPH 18.8.2014
Grafická úprava a tlač skladačky Kalendárium 2015 Robert Kertész Levické tlačiarne LVT Hronská ul. 3003/3
934 01 Levice
440,00 528,00 9.10.2014
Vaňový kontajner Unikov Nitra s. r. o. Lehotská 4
949 01 Nitra
1.290,00 1.548,00 10.11.2014
Zabezpečovanie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok LE Cheque Dejeuner s. r. o., Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
13.333,20 13.358,40 10.11.2014
Rok 2015
Grafická úprava a tlač Zborník Tekovského múzea v Leviciach Acta Musei Tekovensis č.10 Robert Kertész Levické tlačiarne LVT
Hronská ul. 3003/3, 934 01 Levice
2.200,00 2.420,00 16.2.2015
Demontáž a montáž dažďových odkvapových žľabov a dažďových zvodových rúr na objekte Dobóovský kaštieľ D.D.Store Ing.Jozef Koszorú
Mochovská 2, 934 01 Levice
4.550,00 5.460,00 24.4.2015
Dokončenie úpravy depozitárnych priestorov v budove OPaS Mocoop spol. s r. o.
Orechová 6, 935 56 Mýtne Ludany
10.748,95 12.898,74 21.5.2015
Grafická úprava a tlač Kalendárium 2016 Robert Kertész Levické tlačiarne LVT
Tekovská ul.6, 93401 Levice
561,00 673,20 5.10.2015
Oprava poškodenej omietky na fasáde Dobóovského kaštieľa pri amfiteátri Metalef s.r.o.
Jókaiho 5, 935 01 Hronovce
3.650,00 4.380,00 8.10.2015
Rok 2018
Zabezpečovanie stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích lístkov s ochrannými prvkami GGFS s.r.o.,
Sasinkova 55, 811 08 Bratislava
- 40.774,60 26.11.2018
Rok 2019
Dodanie a inštalácia výpočtovej techniky Comix spol. s r.o.
Kpt.Nálepku 64, 934 01 Levice
14.256,41 17.820,52 8.7.2019
Rok 2022
"Obnova šachty studne v hradnom areáli Tekovského múzea v Leviciach" 

Zmluva o dielo č.143/2022/OMaI - linky:

https://crz.gov.sk/zmluva/6492104/

https://www.unsk.sk/register/detail/zmluvy/43248

LEVSTAV-LEVICE, s.r.o., SNP 56, 934 01 Levice 166.598,80 199.918,56 26.5.2022