ĎAKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCU A PRAJEME KRÁSNE VIANOCE A ÚSPEŠNÝ ROK 2020
Fond na podporu umenia

 
Ministerstvo kultúra SR

 
zbornik
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

Poklady kraja

Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov

ACTA MUSEI TEKOVENSIS LEVICE X, 2015

SMETANOVÁ E., BIELA M. & SMETANA V.: s. 7-23
Výsledky floristického výskumu vybraných lokalít v okolí Čankova.
The results of floristic research of selected study sites near Čankov.
Full text

DAVID S. : s. 24-32
Rastlinstvo travertínových kôp v okolí Santovky (Ipeľská pahorkatina).
Flora of the travertine mounds near the village of Santovka (Ipeľská pahorkatina – hill).
Full text

DAVID S. & ÁBELOVÁ M.: s. 33-43
Rozšírenie vážok rodu Gomphus Leach, 1815 (Odonata) na strednom a dolnom toku Ipľa.
The Distribution and occurrence frequency of Gomphus (Odonata) in middle and upper reaches of the River Ipeľ.
Full text

SMETANA V., ŠIMA P., BOGUSCH P., ERHART J., HOLÝ K., MACEK J., ROLLER L. & STRAKA J.: s. 44-68
Blanokrídlovce (Hymenoptera) na vybraných lokalitách v okolí Levíc a Kremnice.
Hymenoptera of the selected localities in the environs of Levice and Kremnica towns.
Full text

ŠIMA P. & RICHTER I.: s. 69-74
Obaľovačovité (Lepidoptera: Tortricidae) zistené v záhradkárskej osade „Kvitnúci ostrov“ pri Nových Zámkoch.
Tortrix moths recorded at the „Kvitnúci ostrov“ gardening colony nearby the Nové Zámky town.
Full text

ŠIMA P. & MIKLIS M.: s. 75-80
Správa o nálezoch vijačky krušpánovej – Cydalima perspectalis (Walker, 1895) (Lepidoptera, Pyraloidea) v Podunajskej pahorkatine a v pohorí Tribeč.
Šima P. & Miklis M. 2015: Report on box tree moth findings – Cydalima perspectalis (Walker, 1895) in the Podunajská pahorkatina hill land and Tribeč mountains (Slovakia).
Full text

ŠVOLIKOVÁ M.: s. 81-98
Levickí fotografi a fotoateliéry do roku 1950.
Photographers and photographic studios in Levice.
Full text

IVANICKÁ Z. & BIELA M.: s. 99-133
Malé sakrálne pamiatky v obci Nová Dedina.
Small sacral monuments in the village of Nová Dedina.
Full text

VINCZE L.: s. 134-144
Stopy posledných dní Štefana I. Koháryho v Levickom regióne.
Tracks of the Last Days of Stefan I. Koháry in the Levice region.
Full text

MARTINÁK M.: s. 145-162
Príspevok k stavebnému vývoju kostola Sv. Juraja v Jure nad Hronom.
Contribution to the construction development of St. George church in Jur nad Hronom.
Full text

MIHÁLOVÁ N.: s. 164-186
Bitka pri Leviciach a mesto Levice na medirytinách zo 17. storočia v zbierkach Tekovského múzea v Leviciach.
Battle of Levice and the city of Levice on 17th century copperplates in the Tekovské museum in Levice collections.
Full text

PILINSKÝ P.: s. 187-197
Židovská populácia mesta Levice podľa údajov z celonárodného sčítania 1869.
Jewish population of city Levice according to data from nationwide census of 1869.
Full text

PLEVA P.: s. 198-204
Ladislav Mednyánszky a jeho obraz Za frontom.
Ladislav Mednyánszky and his painting „Beyond the frontline“.
Full text

SMETANA V.: s. 206-207
Správa o aktuálnom výskyte Megascolia maculata (Hymenoptera: Scoliidae) v Leviciach (JZ Slovensko).
Report on recent occurrence of Megascolia maculata (Hymenoptera: Scoliidae) in Levice town (SW Slovakia).
Full text

ČAMBAL Š.: s. 208-210
Potvrdenie výskytu Pelobates fuscus (Anura: Pelobatidae) v Leviciach (JZ Slovensko).
The Verification of occurrence of Pelobates fuscus (Anura: Pelobatidae) in Levice (SW of Slovakia).
Full text

ČAMBAL Š.: s. 211-213
Výskyt Zamenis longissimus (Reptilia: Colubridae) v meste Levice (JZ Slovensko).
Occurrence of Zamenis longissimus (Reptilia: Colubridae) in the town of Levice (SW of Slovakia). Acta Musei Tekovensis Levice 10:.......
Full text

PLEVA P.: s. 214-217
Štefan Nécsey – Dáma s motýľom.
Štefan Nécsey – Lady with a Butterfly.
Full text

ŠTEFANICKÝ B.: s. 218-229
Vyhodnotenie stavu zabezpečenia ochrany pred požiarmi kontrolovaných národných kultúrnych pamiatok v okrese Levice.
The Evaluation of the Condition of Fire Protection of national Cultural Monuments of Levice District.
Full text

ŠTEFANICKÁ B.: s. 231-232
Životné jubileum Mgr. Eleny Smetanovej
Elena Smetanova's jubilee
Full text

BÁTOVSKÁ J.: s. 233-234
Životné jubileum Mgr. Marty Švolíkovej
Marta Švolikova's jubilee
Full text

© 2006-2020 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: