Hlavná stránka: Tekovské múzeum Tekovské múzeum v Leviciach Vás pozýva do stálych expozícií múzea
Archeológia – História lekárnictva – História hradu
Spoločenský život – Cechy – Ladislav Bielik August 1968 – Ľudový odev


Slovensky
Magyar
Deutsch
TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach
oficiálna stránka
   INFORMÁCIE    HISTÓRIA    EXPOZÍCIE    FOTOGALÉRIA    ZBORNÍK    ĽUDOVÝ NÁBYTOK    HISTÓRIA VÝROBY FAJOK    KLENOTY TEKOVSKÉHO MÚZEA    MEDAILA PAVLA HULJAKA
MENU:
Čo je Acta Musei
Tekovensis
 
Pokyny pre
autorov
 
Redakčná rada
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS I.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS II.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS III.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS IV.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS V.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS VI.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS VII.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS VIII.
 
ACTA MUSEI
TEKOVENSIS IX.
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

POKLADY KRAJA

OBLASTNEJ ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU TEKOV

POKYNY PRE AUTOROV

     Zborník Tekovského múzea v Leviciach (Acta Musei Tekovensis Levice) je odbornou publikáciou Tekovského múzea v Leviciach. Vychádza každé 2 roky. Prezentuje poznatky z vedných odborov, súvisiacich s jeho poslaním, zameraním a činnosťou. V zborníku možno publikovať pôvodné vedecké práce, odborné príspevky, prezentujúce vybrané časti zbierkového fondu a iné materiály (krátke správy, bibliografie, recenzie publikácií, personálie a pod.). O prijatí príspevku rozhoduje redakčná rada zborníka.
     Príspevok je potrebné spracovať v textovom editori MS Word. Maximálny rozsah pôvodných prác a príspevkov zo zbierok je 20 strán (písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5), vrátane príloh. Rozsah ostatných materiálov nemá presahovať 5 strán textu. Redakčná rada si vyhradzuje právo v jednotlivých prípadoch povoliť väčší rozsah príspevku, prípadne požadovať jeho skrátenie. Príspevky môžu byť publikované v slovenčine, češtine, alebo v niektorom zo svetových jazykov (angličtina, nemčina). V prípade publikovania príspevku v cudzom jazyku (netýka sa češtiny) je nevyhnutné pripojiť rozsiahlejší súhrn v slovenčine.
     Každý príspevok musí mať výstižný názov, pod ním nasleduje meno autora (bez titulov) pod menom jeho adresa (okrem nej možno uviesť aj e-mail). Ak je autorov viacej, je potrebné uviesť adresy každého z nich. Nasleduje Abstract (do 100 slov) a Key words (maximálne 10 slov). Ďalšia štruktúra príspevkov závisí od ich charakteru. Pri citovaní literatúry a spracovaní jej zoznamu treba používať platné normy pre uvádzanie knižničných publikácií, jednotlivých kapitol z knihy, článkov v časopisoch a rukopisov.
     Príspevky treba odovzdať redakcii v elektronickej podobe, osobne alebo elektronickou poštou. Prílohy (fotografie, obrázky, grafy, diagramy a pod.) môžu byť zapracované priamo do príspevku, alebo dodané samostatne. Musia obsahovať aj ich zodpovedajúci popis. Redakcia si vyhradzuje právo vynechať v aktuálnych prípadoch (napr. neostré či nekontrastné fotografie, nekvalitné nákresy a pod.) nezodpovedajúce prílohy, resp. žiadať od autorov ich nahradenie prílohami kvalitnejšími.
     Pôvodné vedecké práce a príspevky prezentujúce zbierkové fondy sú oponované. Ich posúdenie zabezpečuje vydavateľ (Tekovské múzeum), prostredníctvom redakčnej rady. Korektúry príspevkov vykonajú autori (na základe pripomienok recenzentov a prípadných redakčných poznámok) v určených termínoch po ich obdržaní od redakcie.
     Príspevky do zborníka nie sú honorované. Ich autor (resp. autori) majú nárok na 1 autorský výtlačok a zároveň aj na zborník v elektronickej podobe (CD).

Adresa redakcie: Tekovské múzeum, Sv. Michala 40, 934 69 LEVICE
 E–mail: vladimir.smetana@muzeumlevice.sk
               nikola.mihalova@muzeumlevice.sk
UPRESNENÉ POKYNY PRE PRÍSPEVKY ZO SPOLOČENSKÝCH VIED

     Nakoľko príspevky od autorov z oblasti spoločenských vied (hlavne história a národopis) sú z hľadiska ich úpravy a formy značne odlišné, uvádzame v nasledujúcom texte záväzné pokyny pre ich spracovanie (s rešpektovaním hore uvedených všeobecných pokynov).

     Text je upravený nasledovne: Odstavec: Zarovnanie - Do bloku, Medzery pred, za – 0b., Odsadenie zľava, zprava – 0 cm. Pri písaní poznámok pod čiarou používajte príkaz Vložiť a následne Poznámka pod čiarou.
Niektoré interpunkčné znamienka sa v citovaní používajú odlišne od pravidiel slovenského pravopisu.
Vzory citovania – poznámka pod čiarou:
Odkaz na monografiu:
KAMENEC, Ivan. Po stopách tragédie. Bratislava : Archa, 1991, p. 50.
ŠVOLIKOVÁ, Marta (ed.). Monografia mesta Levice. Banská Bystrica : b. v., 2010, p. 13 – 14.
BÁTOVSKÁ, Jarmila (ed.). Starý Hrádok v plynutí času, Monografia obce, Starý Hrádok : b. v., 2014, p. 105.
Ako prvý údaj sa uvádza meno editora, ak má primárnu zodpovednosť za zostavenie diela. Pri viacerých zostavovateľoch meno prvého na titulnom liste. Ak v prameni nie je uvedené miesto vydania, rok vydania, vydavateľstvo (ako v tomto prípade) uvádzame: b. m., b. r., b. v.

PEŠEK, Jan & BARNOVSKÝ, Michal. Štátna moc a cirkvi na Slovensku 1948 – 1953. Bratislava : Veda, 1997, 311 pp.
pp. uvádzame pri celkovom počte strán
Odkaz na monografiu (viac autorov):
Uvádzame et al.
HOLEC, Roman et al. Stopäťdesiat rokov...
Odkaz na štúdiu v zborníku:
TESÁK, Peter. Prvé písomné zmienky o Leviciach. In Acta Musei Tekovensis Levice, 2006, 6: 62.
LICHNER, Ján. Stavebný charakter mestských hradieb a opevnení za čias tureckého nebezpečenstva na Slovensku. In Vlastivedný časopis, 1964, 13/1: 5.
V prípade citovania štúdie uverejnenej v periodiku uvádzame rok, ročník/číslo: strany.
Odkaz na už uvedený prameň:
ŠVOLIKOVÁ, Marta (ed.). cit. d., p. 34.
V prípade, že v štúdii sa nachádza viac prameňov od toho istého autora, v ďalších poznámkach uvádzame aj prvé slová názvu prameňa:
ŠVOLIKOVÁ, Marta. Z histórie židovskej, p. 12.
Odkaz na elektronický zdroj:
<https://books.google.com/Historia di Leopoldo Cesare/Parte Seconda/Lib. Quinto/p. 430>. Dostupné online dňa 6. 5. 2015.
Odkaz na archívny prameň:
Štátny archív v Nitre, pobočka Levice (ďalej ŠAN – pLv), fond (ďalej f.) Magistrát mesta Levice (ďalej MML), inv. č. 501, spisy 1877 u, šk. č. 52.
Odkaz na dobovú tlač/periodikum:
Bars, ročník XIII, č. 26, 25. jún 1893, p. 7.
V prípade, ak je známy, môže sa uviesť aj názov článku.
Vzory citovania – literatúra:
Literatúru uvádzam v abecednom poradí. Citovanie je totožné ako v poznámke pod čiarou.
Výnimka: priezvisko autora uvádzame kapitálkou, ISBN.
BÁTOVSKÁ, Jarmila (ed.). Starý Hrádok v plynutí času. Monografia obce, Starý Hrádok : b. v., 2014, 182 pp. ISBN 978-80-971702-7-1
DANGL, Vojtech. Bitky a bojiská v našich dejinách. Od Samovej ríše po vznik stálej armády. Bratislava : Perfekt, 2005, 243 pp. ISBN 80-8046-310-7

TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach
oficiálna stránka
   INFORMÁCIE    HISTÓRIA    EXPOZÍCIE    FOTOGALÉRIA    ZBORNÍK    ĽUDOVÝ NÁBYTOK    HISTÓRIA VÝROBY FAJOK    KLENOTY TEKOVSKÉHO MÚZEA    MEDAILA PAVLA HULJAKA
© 2006-2020 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: