Pozvánka do vysunutých expozícií
Fond na podporu umenia

 
zbornik
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

Poklady kraja

Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov

POKYNY PRE AUTOROV

     Zborník Tekovského múzea v Leviciach (Acta Musei Tekovensis Levice) je odbornou publikáciou Tekovského múzea v Leviciach. Vychádza každé 2 roky. Prezentuje poznatky z vedných odborov, súvisiacich s jeho poslaním, zameraním a činnosťou. V zborníku možno publikovať pôvodné vedecké práce, odborné príspevky, prezentujúce vybrané časti zbierkového fondu a iné materiály (krátke správy, bibliografie, recenzie publikácií, personálie a pod.). O prijatí príspevku rozhoduje redakčná rada zborníka.
     Príspevok je potrebné spracovať v textovom editori MS Word. Maximálny rozsah pôvodných prác a príspevkov zo zbierok je 20 strán (písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5), vrátane príloh. Rozsah ostatných materiálov nemá presahovať 5 strán textu. Redakčná rada si vyhradzuje právo v jednotlivých prípadoch povoliť väčší rozsah príspevku, prípadne požadovať jeho skrátenie. Príspevky môžu byť publikované v slovenčine, češtine, alebo v niektorom zo svetových jazykov (angličtina, nemčina). V prípade publikovania príspevku v cudzom jazyku (netýka sa češtiny) je nevyhnutné pripojiť rozsiahlejší súhrn v slovenčine.
     Každý príspevok musí mať výstižný názov, pod ním nasleduje meno autora (bez titulov) pod menom jeho adresa (okrem nej možno uviesť aj e-mail). Ak je autorov viacej, je potrebné uviesť adresy každého z nich. Nasleduje Abstract (do 100 slov) a Key words (maximálne 10 slov). Ďalšia štruktúra príspevkov závisí od ich charakteru. Pri citovaní literatúry a spracovaní jej zoznamu treba používať platné normy pre uvádzanie knižničných publikácií, jednotlivých kapitol z knihy, článkov v časopisoch a rukopisov.
     Príspevky treba odovzdať redakcii v elektronickej podobe, osobne alebo elektronickou poštou. Prílohy (fotografie, obrázky, grafy, diagramy a pod.) môžu byť zapracované priamo do príspevku, alebo dodané samostatne. Musia obsahovať aj ich zodpovedajúci popis. Redakcia si vyhradzuje právo vynechať v aktuálnych prípadoch (napr. neostré či nekontrastné fotografie, nekvalitné nákresy a pod.) nezodpovedajúce prílohy, resp. žiadať od autorov ich nahradenie prílohami kvalitnejšími.
     Pôvodné vedecké práce a príspevky prezentujúce zbierkové fondy sú oponované. Ich posúdenie zabezpečuje vydavateľ (Tekovské múzeum), prostredníctvom redakčnej rady. Korektúry príspevkov vykonajú autori (na základe pripomienok recenzentov a prípadných redakčných poznámok) v určených termínoch po ich obdržaní od redakcie.
     Príspevky do zborníka nie sú honorované. Ich autor (resp. autori) majú nárok na 1 autorský výtlačok a zároveň aj na zborník v elektronickej podobe (CD).

Adresa redakcie: Tekovské múzeum, Sv. Michala 40, 934 69 LEVICE
 E–mail: vladimir.smetana@muzeumlevice.sk
               nikola.mihalova@muzeumlevice.sk
UPRESNENÉ POKYNY PRE PRÍSPEVKY ZO SPOLOČENSKÝCH VIED

     Nakoľko príspevky od autorov z oblasti spoločenských vied (hlavne história a národopis) sú z hľadiska ich úpravy a formy značne odlišné, uvádzame v nasledujúcom texte záväzné pokyny pre ich spracovanie (s rešpektovaním hore uvedených všeobecných pokynov).

     Text je upravený nasledovne: Odstavec: Zarovnanie - Do bloku, Medzery pred, za – 0b., Odsadenie zľava, zprava – 0 cm. Pri písaní poznámok pod čiarou používajte príkaz Vložiť a následne Poznámka pod čiarou.
Niektoré interpunkčné znamienka sa v citovaní používajú odlišne od pravidiel slovenského pravopisu.
Vzory citovania – poznámka pod čiarou:
Odkaz na monografiu:
KAMENEC, Ivan. Po stopách tragédie. Bratislava : Archa, 1991, p. 50.
ŠVOLIKOVÁ, Marta (ed.). Monografia mesta Levice. Banská Bystrica : b. v., 2010, p. 13 – 14.
BÁTOVSKÁ, Jarmila (ed.). Starý Hrádok v plynutí času, Monografia obce, Starý Hrádok : b. v., 2014, p. 105.
Ako prvý údaj sa uvádza meno editora, ak má primárnu zodpovednosť za zostavenie diela. Pri viacerých zostavovateľoch meno prvého na titulnom liste. Ak v prameni nie je uvedené miesto vydania, rok vydania, vydavateľstvo (ako v tomto prípade) uvádzame: b. m., b. r., b. v.

PEŠEK, Jan & BARNOVSKÝ, Michal. Štátna moc a cirkvi na Slovensku 1948 – 1953. Bratislava : Veda, 1997, 311 pp.
pp. uvádzame pri celkovom počte strán
Odkaz na monografiu (viac autorov):
Uvádzame et al.
HOLEC, Roman et al. Stopäťdesiat rokov...
Odkaz na štúdiu v zborníku:
TESÁK, Peter. Prvé písomné zmienky o Leviciach. In Acta Musei Tekovensis Levice, 2006, 6: 62.
LICHNER, Ján. Stavebný charakter mestských hradieb a opevnení za čias tureckého nebezpečenstva na Slovensku. In Vlastivedný časopis, 1964, 13/1: 5.
V prípade citovania štúdie uverejnenej v periodiku uvádzame rok, ročník/číslo: strany.
Odkaz na už uvedený prameň:
ŠVOLIKOVÁ, Marta (ed.). cit. d., p. 34.
V prípade, že v štúdii sa nachádza viac prameňov od toho istého autora, v ďalších poznámkach uvádzame aj prvé slová názvu prameňa:
ŠVOLIKOVÁ, Marta. Z histórie židovskej, p. 12.
Odkaz na elektronický zdroj:
<https://books.google.com/Historia di Leopoldo Cesare/Parte Seconda/Lib. Quinto/p. 430>. Dostupné online dňa 6. 5. 2015.
Odkaz na archívny prameň:
Štátny archív v Nitre, pobočka Levice (ďalej ŠAN – pLv), fond (ďalej f.) Magistrát mesta Levice (ďalej MML), inv. č. 501, spisy 1877 u, šk. č. 52.
Odkaz na dobovú tlač/periodikum:
Bars, ročník XIII, č. 26, 25. jún 1893, p. 7.
V prípade, ak je známy, môže sa uviesť aj názov článku.
Vzory citovania – literatúra:
Literatúru uvádzam v abecednom poradí. Citovanie je totožné ako v poznámke pod čiarou.
Výnimka: priezvisko autora uvádzame kapitálkou, ISBN.
BÁTOVSKÁ, Jarmila (ed.). Starý Hrádok v plynutí času. Monografia obce, Starý Hrádok : b. v., 2014, 182 pp. ISBN 978-80-971702-7-1
DANGL, Vojtech. Bitky a bojiská v našich dejinách. Od Samovej ríše po vznik stálej armády. Bratislava : Perfekt, 2005, 243 pp. ISBN 80-8046-310-7

© 2006-2019 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: