Vianočné a novoročné sviatky
Fond na podporu umenia

 
1318-2018 700 rokov prvej písomnej správy Levický hrad
1318-2018 700 rokov prvej písomnej správy Levický hrad aj na Facebooku


 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

Poklady kraja

Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov

PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM

Ak žiadate informácie:
Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a v zmysle Smernice Tekovského múzea v Leviciach majú občania právo žiadať o sprístupnenie informácií.

Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje:
  • komu je určená,
  • kto ju podáva (fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, bydlisko; právnická osoba uvedie obchodné meno, sídlo),
  • akú informáciu si žiada sprístupniť,
  • spôsob, akým sa sprístupnenie informácie žiada,
  • musí byť datovaná a pri písomnej žiadosti podpísaná žiadateľom.

Žiadosť možno podať:
  • písomne ako poštovú zásielku na adresu: TEKOVSKÉ MÚZEUM V LEVICIACH, Sv.Michala 40, 934 69 Levice
  • písomne osobným doručením na riaditeľstvo múzea
  • telefonicky alebo faxom: telefón: 036/ 6312 112, fax: 036/ 6312 866
  • elektronickou poštou na adresu: tmlevice@nextra.sk

Žiadosť je možné podať osobným doručením počas pracovných dní od 8.00 – 15.30 hod.
Žiadosti podané elektronickou poštou možno podávať bez časového obmedzenia.

Lehoty na vybavenie žiadosti:
Informácia sa sprístupní najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti. Lehotu na sprístupnenie informácie možno predĺžiť, najviac však o 8 pracovných dní.

Opravné prostriedky:
Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala, alebo mala vydať.

Sadzobník
spoplatňovaných úkonov a materiálov pri realizácii zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, platný od 1.4. 2014

1. Rozmnožovanie : 1 strana čierno-biela
A 4
A 3
 
0,10 €
0,20 €
2. Rozmnožovanie : z oboch strán čierno-biela
A 4
A 3
 
0,20 €
0,40 €
3. Informácia poskytnutá na CD, DVD :
       CD, DVD 1 kus
       Obálka na CD, DVD 1kus
       Poštovné
       Poplatok za realizáciu

0,50 €
0,50 €
podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty a. s.
0,40 €
4. Informácia poskytnutá faxom :
       Faxový papier - za každú stranu
       Poplatok za realizáciu
0,10 €
0,40 €
5. Informácia poskytnutá e-mailom :
       Poplatok za realizáciu
0,40 €
6. Informácia poskytnutá v písomnej forme:
      Papier
1 kus 0,05 €
      Obálka malá
1 kus 0,05 €
      Obálka stredná 1 kus 0,10 €
      Obálka velká 1 kus 0,15 €
      Poštovné podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty a. s.
      Poplatok za realizáciu 1 kus 0,40 €

Uvedené ceny sú s DPH.

Poplatok za poskytovanie informácii sa realizuje platbou v hotovosti do pokladne Tekovského múzea v Leviciach alebo spolu so zaslanou a vybavenou žiadosťou sa žiadateľovi zašle aj poštová poukážka s vyčíslenou sumou za sprístupnenie informácie.


© 2006-2018 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: