Pozvánka na prehliadku vysunutých expozícií
Krížom krážom za pokladom

90 rokov múzea v Leviciach

        
        
        
        
        
        
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

Poklady kraja

Strana 1 Ďalšia strana >>>

Č. j. : 2/2017

SÚHRNNÝ ROZBOR ČINNOSTI TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH ZA ROK 2016

Vypracoval:PhDr. Ján Dano - riaditeľ Tekovského múzea v Leviciach


Činnosť Tekovského múzea v Leviciach (ďalej len TM) sa v roku 2016 riadila Plánom hlavných úloh na rok 2016 č. j. 90/2015 zo dňa 7. 12. 2015. Táto bola limitovaná prideleným objemom finančných prostriedkov zo strany zriaďovateľa najmä na prevádzkové náklady múzea. Priority v sledovanom období boli: plnenie vedecko-výskumných úloh, komplexná starostlivosť o zbierkový fond múzea, odborná príprava a propagácia výstav a kultúrno-výchovných podujatí, oprava a údržba spravovaných objektov, efektívne čerpanie pridelených finančných prostriedkov a získavanie materiálnej a finančnej pomoci na činnosť múzea.


Výskumná a zberateľská činnosť


1. 1. Odborní pracovníci plnili v priebehu sledovaného obdobia tieto plánované výskumné úlohy:

A. Odborné spracovanie výskumov flóry a fauny na lokalitách Hronskej pahorkatiny, v okolí Plášťoviec a Čankova:
V priebehu roka 2016 sa spracovával botanický a entomofaunistický materiál získaný výskumnou činnosťou v predchádzajúcom období (determinácia, aktualizácia a doplňovanie databáz)

B. Výskum vegetácie a entomofauny na vybraných lokalitách v okolí Plášťoviec:
V sledovanom období pracovníci prírodovedného pracoviska uskutočnili 5 terénnych exkurzií zameraných na výskum a zber botanického a entomologického materiálu.

C. Výskum a zber materiálu v katastrálnom území Žemberoviec a Starého Tekova:
V sledovanom období sa realizovali 4 terénne exkurzie (Žemberovce 3, Starý Tekov 1) zamerané na výskum a zber botanického entomologického materiálu.

D. Participácia na výskumných projektoch organizovaných inými inštitúciami:
  • 12. stretnutie Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku: Výskum a zber botanického a entomologického materiálu na lokalitách CHKO Litovelské Pomoraví (Česká Republika).
  • Entomologické dni 26.- 29. 5. 2016 v Cerovskej vrchovine: Výskum a zber botanického a entomologického materiálu na lokalitách Cerovskej vrchoviny.
  • 52. Celoslovenský TOP 10.7. – 15.7.2016 v Oraviciach a okolí: Výskum a zber botanického a entomologického materiálu, participácia na vzdelávacom programe podujatia.
  • 40. Východoslovenský TOP 23. – 29.7.2017 vo Vernári a okolí, na lokalitách NP Slovenský raj: Výskum a zber botanického a entomologického materiálu.
E. Modrotlač so zreteľom na zbierkový fond TM:
V sledovanom období sa činnosť sústredila na dokumentáciu zbierkového fondu a priebežne sa doplňoval vypracovaný zoznam o nové poznatky.

F. Výskum 1. svetová vojna v zbierkach TM:
V roku 2016 sa realizovali práce súvisiace s odborným článkom „Na margo jedného albumu“ (preklad do slovenčiny, resumé ), ktorý bude publikovaný v zborníku z konferencie Museaum Hungaricum.

G. Z histórie levických remesiel so zreteľom na zbierkový fond TM:
V sledovanom období sa odborne spracovávali zbierky, ktoré dokumentujú históriu levických remesiel a súčasne sa venovala pozornosť ich triedeniu a konzervovaniu.

H. Prvé roky dieťaťa od narodenia po nástup do školy:
Pri plnení tejto úlohy sa sústredila pozornosť na výber zbierkových predmetov a ich spracovanie, dovoz zbierkových predmetov ( Brhlovce, Čajkov, Kalná nad Hronom, Levice), výber fotomateriálu pre tlač veľkoplošných plagátov, príprava textov a fotografií k výstave a inštalovanie samotnej výstavy vo výstavných priestoroch Dobóovského kaštieľa.

I. Mimo plánované úlohy:
  • Výskum a zber botanického a entomologického materiálu na lokalite Varta v Štiavnických vrchoch (6 terénnych exkurzií) a na lokalitách v katastrálnom území Želiezoviec (2 terénne exkurzie).
  • Nécseyovci a začiatky múzejníctva v Leviciach:
    Pri plnení tejto úlohy sa venovala pozornosť štúdiu archívnych materiálov, dokumentov múzea ako sú prírastkové knihy, druhostupňové karty, archív múzea, dostupnej odbornej literatúry, knižničných dokumentov a štúdium a výber zbierkových predmetov. Súčasne sa robil výber fotomateriálu pre tlač veľkoplošných plagátov, príprava textov a fotografií k výstave, inštalovanie samotnej výstavy vo výstavných priestoroch Kapitánskej budovy. Bola vypracovaná odborná štúdia na konferenciu organizovanú Poštovým múzeom v Banskej Bystrici 27. 9. 2016 „História a súčasnosť zbierok a zberateľstva“.


Strana 1 Ďalšia strana >>>
© 2006-2017, Pavol Szénási, Levice, pasz@misung.sk       Počet návštevníkov od 1.1.2008: