Šťastný nový rok 2018
Kalendárium 2018

Fond na podporu umenia

1318-2018 700 rokov prvej písomnej správy Levický hrad

        
        
        
        
        
        
        
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

Poklady kraja

Strana 1 Ďalšia strana >>>

Č. j. : TMLV- 111/2017

SÚHRNNÝ ROZBOR ČINNOSTI TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH ZA I. POLROK 2017

Vypracoval:PhDr. Ján Dano - riaditeľ Tekovského múzea v Leviciach


Činnosť Tekovského múzea v Leviciach (ďalej len TM) sa v sledovanom období riadila Plánom hlavných úloh na rok 2017 č. j. 101/2016 zo dňa 1. 12. 2016. Táto bola limitovaná prideleným objemom finančných prostriedkov zo strany zriaďovateľa najmä na prevádzkové náklady múzea. Priority v sledovanom období boli: plnenie úloh vyplývajúcich z výročia múzea - 90. rokov od svojho vzniku, ďalej plnenie stanovených vedecko-výskumných úloh, odborná starostlivosť o zbierkový fond múzea, odborná príprava a propagácia výstav a kultúrno-výchovných podujatí, oprava a údržba spravovaných objektov, efektívne čerpanie pridelených finančných prostriedkov a získavanie materiálnej a finančnej pomoci na činnosť múzea.


Výskumná a zberateľská činnosť


1. 1. Odborní pracovníci plnili v priebehu sledovaného obdobia tieto plánované výskumné úlohy:

A. Odborné spracovanie výskumov flóry a fauny na lokalitách v okolí Plášťoviec a Devičian: V priebehu prvého polroka 2017 sa spracovával botanický a entomofaunistický materiál získaný výskumnou činnosťou v predchádzajúcom období (determinácia, aktualizácia a doplňovanie databáz).

B. Rekognoskácia vegetačných pomerov a fauny v katastrálnych územiach obcí Veľké Kozmálovce, Močenok a Mojmírovce: V sledovanom období pracovníci prírodovedného pracoviska uskutočnili 4 terénne exkurzie zamerané na rekognoskáciu terénu, výskum a zber botanického a entomologického materiálu.

C. Participácia na výskumných projektoch organizovaných inými inštitúciami:
  • - 13. stretnutie „Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku“ 1.6.2017 - 3.6.2017,Plavecký Štvrtok: Výskum a zber botanického a entomologického materiálu na lokalitách Malých Karpát. Tento projekt bude pokračovať až do septembra 2017. Súčasne bola pripravená s P. Šímom prezentácia „Quo vadis Bombus haematurus ?“
  • - Výročie Československa 1918 - 1993 ( riešiteľ SNM v Bratislave): TM sa zapojilo do rezortnej úlohy SNM v Bratislave výberom zbierkových predmetov a vypracovaním zoznamu.

D. Tkané vzory na textíliách „čilejkárskeho“ mikroregiónu: V sledovanom období sa činnosť sústredila na prácu s príslušnou časťou zbierkového fondu a pripravovala odborná štúdia „Tkané vzory na textíliách „čilejkárskeho mikroregiónu“, ktorá bola odovzdaná na recenziu.

E. Mochovce - spomienka na zaniknutú obec: Práca sa sústredila na prípravu výstavy, skenovanie fotografií a negatívov, výber zbierkových predmetov.

F. Nécseyovci a začiatky múzejníctva v Leviciach: Príprava odborného článku „Dar Fridtjofa Nansena Štefanovi Nécseymu“.
Strana 1 Ďalšia strana >>>


© 2006-2018, Pavol Szénási, Levice, pasz@misung.sk       Počet návštevníkov od 1.1.2008: