Pozvánka do vysunutých expozícií
Fond na podporu umenia

 
        
        
        
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

Poklady kraja

Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Verejný obstarávateľ: Tekovské múzeum v Leviciach


Tekovské múzeum v Leviciach je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona. Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa tohto zákona, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, koncesie a súťaže návrhov.

Adresa: Sv. Michala 40, 934 69 Levice

Štatutárny zástupca: PhDr. Ján Dano, riaditeľ múzea

Internetová adresa: www.muzeumlevice.sk

Elektronická pošta: tmlevice@ nextra.sk

Telefonický kontakt: 036/6 312 112, 036/6 312 866

IČO: 36102849

DIČ: 2021452169

IČ DPH: Tekovské múzeum v Leviciach nie je platcom DPH

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: SK02 8180 0000 0070 0031 1468, SK52 8180 0000 0070 0031 1441, SK48 8180 0000 0070 0031 1513, SK26 8180 0000 0070 0031 1521

Osoby zodpovedné za verejné obstarávanie: PhDr. Ján Dano, riaditeľ a Judita Magnová, samostatný odborný ekonóm


© 2006-2019 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: