Hlavná stránka: Tekovské múzeum ĎAKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCU A PRAJEME KRÁSNE VIANOCE A ÚSPEŠNÝ ROK 2020
PhDr. Ján Dano a kolektív Tekovského múzea v Leviciach


Slovensky
Magyar
Deutsch
TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach
oficiálna stránka
   INFORMÁCIE    HISTÓRIA    EXPOZÍCIE    FOTOGALÉRIA    ZBORNÍK    ĽUDOVÝ NÁBYTOK    HISTÓRIA VÝROBY FAJOK    KLENOTY TEKOVSKÉHO MÚZEA    MEDAILA PAVLA HULJAKA
MENU:
PODUJATIA
 
OTVÁRACIE HODINY
 
KONTAKT
 
DOKUMENTY
 
ROZBOR ČINNOSTÍ
 
ROZBOR HOSPODÁRENIA
        Za Rok 2010
        Za Rok 2011
        Za Rok 2012
        Za Rok 2013
        Za Rok 2014
        Za Rok 2015
        Za Rok 2016
        Za Rok 2017
        Za Rok 2018
        Za I. polrok 2019
 
ZVEREJŇOVANIE
 
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
 
SADZOBNÍK
 
SLUŽBY
 
CENY ZA SLUŽBY
 
OZNAM
 
KNIHA HOSTÍ
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

POKLADY KRAJA

OBLASTNEJ ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU TEKOV

Strana 1 Ďalšia strana >>>

ROZBOR HOSPODÁRENIA TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH K 31.12.2015

Vypracoval:Judita Magnová - samostatný odborný ekonóm Tekovského múzea v Leviciach


Bežné výdavky:

Tekovské múzeum v Leviciach obdržalo rozpis rozpočtu na rok 2015 nasledovne:

Bežný rozpočet:
1) Príjmy  15.000,– €
2) Výdavky  222.116,– €
v tom: mzdy (610)  116.281,00 €

Úprava rozpočtu – valorizácia miezd a úprava odvodov:

1. Bežné výdavky: RO B2:

 BV + 4.147,00 €
 z toho mzdy ZU: 3.072,00 €
- valorizácia miezd a úprava odvodov 

2. Bežné výdavky: RO B3:

  BV + 1.995,00 €
  z toho mzdy ZU: 1.478,00 €
- valorizácia miezd a úprava odvodov  

3. Bežné výdavky: RO B4:

  BV + 666,00 €
  z toho mzdy ZU: 493,00 €
- valorizácia miezd a úprava odvodov od 1.7.2015  

4. Bežné výdavky: RO B5:

  BV + 150,00 €
- spolupráca s kultúrnymi organizáciami v zahraničí  

5. Bežné výdavky: RO B6:

  BV + 42.624,00 €
- dokončenie úpravy depozitárnych priestorov v OPaS 8.597,00 €
- oprava žľabov na objekte Dobóovského kaštieľa 5.500,00 €
- na opravu opevnenia JZ bašty amfiteátra 20.927,00 €
- na dokončenie spojovacej chodby Dobóovského kaštieľa 7.600,00 €

6. Bežné výdavky: RO B7:

  BV + 2.000,00 €
- na konzerváciu mlecieho zariadenia vo Vodnom mlyne Bohunice  

7. Bežné výdavky RO B8:

  BV + 2.630,00 € KZ 111
- podporené projekty MKSR:  
a) Reštaurovanie vzácneho obrazu 430,00 €
b) Zborník Tekovského múzea X.roč. 2.200,00 €

8. Bežné výdavky: RO B9:

  mzdy ZU: - 3.072,00 €
- presun finančných prostriedkov na 600  

9. Bežné výdavky RO B10:

BV + 398,00 € KZ 111
- podporené projekty MKSR: kultúrne poukazy 

10. Bežné výdavky RO B11:

BV + 554,00 € KZ 41
- spolufinancovanie podporených projektov MKSR: 
a) Reštaurovanie vzácneho obrazu409,00 €
b) Zborník Tekovského múzea X. roč.145,00 €

11. Bežné výdavky RO B12:

BV + 7.000 € KZ 41
a) prevádzkové náklady4.500,00 €
b) odstránenie havarijného stavu kanalizácie2.500,00 €

12. Bežné výdavky RO B13:

BV + 540,00 € KZ 41
Podporený projekt „najvýznamnejšie archeologické a historické 
pamiatky v zbierkach múzeí“ (digitalizácia)  
a) 610 mzdy400,00 €
b) odvody 140,00 €

13. Bežné výdavky RO B14:

BV + 323,00 € KZ 111
- podporené projekty MKSR: kultúrne poukazy 

14. Bežné príjmy RO B15:

BP - 1.100,00 € KZ 41-006
BV: - 1100,00 €KZ 41-006

Presun: 610 – mzdy + 2.500,00 €
600 -- 2.500,00 €

15. Bežné výdavky RO B16:

BV + 2.295,00 € KZ 41
a) 610 – mzdy (uznesenie NSK č. 242)1.700,00 €
b) odvody595,00 €

Rozpočet po úpravách bol nasledovný: ( v €)

Bežné výdavky:41-0010100103283.383,00
 z toho: ZU610122.852,00
 41-0010100203554,00
 41-0010100304150,00
 41-006010010315.788,34
Bežné príjmy:41-006 - ZU 15.788,34

Rozpočet bol k 31. 12. 2015 upravovaný oprávneniami prekročiť rozpočtový limit výdavkov o mimorozpočtové zdroje nasledovne:

- Dotácia z Mesta Levice1.000,00 € KZ 72c
- Dotácia zo Zväzu múzeí na Slovensku 200,00 € KZ 72c
- Sponzorské prostriedky1.600,00 € KZ 72a
Celkom KZ 722.800,00 €

Rekapitulácia prijatých finančných prostriedkov k 31. 12. 2015:

- z rozpočtu NSK - bežné281.638,04
- projekty MKSR3.351,00
- vlastné príjmy15.788,34
- mimorozpočtové2.800,00
Celkom k 31. 12. 2015303.577,38 €


A: Hodnotenie bežných výdavkov:

610 – Mzdy, platy a OOV
  Rozpočet:Čerpanie:
611 – 41 Mzdy, platy94.881,5394.881,53
612 Príplatky12.621,9012.621,90
614 Odmeny15.348,5715.348,57
Celkom za 610122.852,00122.852,00

     V uvedenej položke sú zahrnuté mzdy a príplatky všetkých pracovníkov organizácie odmeňovaných podľa platných predpisov – odborní a ostatní pracovníci.
K 31. 12 2015 malo Tekovské múzeum v Leviciach 16 zamestnancov, z toho jedného na kratší pracovný úväzok.
Priemerná mzda v roku 2015 dosiahla výšku 595,21 €.

620 – Poistné a príspevok do poisťovní
  Rozpočet:Čerpanie:
621-3 KZ 41 Zdravotné poistenie11.818,8511.818,85
625001-625007 Sociálna poistenie KZ4132.381,1532.381,15
Celkom za kategóriu 62 KZ 4144.200,00 €44.200,00 €

Strana 1 Ďalšia strana >>>

TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach
oficiálna stránka
   INFORMÁCIE    HISTÓRIA    EXPOZÍCIE    FOTOGALÉRIA    ZBORNÍK    ĽUDOVÝ NÁBYTOK    HISTÓRIA VÝROBY FAJOK    KLENOTY TEKOVSKÉHO MÚZEA    MEDAILA PAVLA HULJAKA
© 2006-2020 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: