Hlavná stránka: Tekovské múzeum ĎAKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCU A PRAJEME KRÁSNE VIANOCE A ÚSPEŠNÝ ROK 2020
PhDr. Ján Dano a kolektív Tekovského múzea v Leviciach


Slovensky
Magyar
Deutsch
TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach
oficiálna stránka
   INFORMÁCIE    HISTÓRIA    EXPOZÍCIE    FOTOGALÉRIA    ZBORNÍK    ĽUDOVÝ NÁBYTOK    HISTÓRIA VÝROBY FAJOK    KLENOTY TEKOVSKÉHO MÚZEA    MEDAILA PAVLA HULJAKA
MENU:
PODUJATIA
 
OTVÁRACIE HODINY
 
KONTAKT
 
DOKUMENTY
 
ROZBOR ČINNOSTÍ
 
ROZBOR HOSPODÁRENIA
        Za Rok 2010
        Za Rok 2011
        Za Rok 2012
        Za Rok 2013
        Za Rok 2014
        Za Rok 2015
        Za Rok 2016
        Za Rok 2017
        Za Rok 2018
        Za I. polrok 2019
 
ZVEREJŇOVANIE
 
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
 
SADZOBNÍK
 
SLUŽBY
 
CENY ZA SLUŽBY
 
OZNAM
 
KNIHA HOSTÍ
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

POKLADY KRAJA

OBLASTNEJ ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU TEKOV

Strana 1 Ďalšia strana >>>

ROZBOR HOSPODÁRENIA TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH ZA ROK 2014

Vypracoval:Judita Magnová - samostatný odborný ekonóm Tekovského múzea v Leviciach


Bežné výdavky:

Tekovské múzeum v Leviciach obdržalo rozpis rozpočtu na rok 2014 nasledovne:

Bežný rozpočet:
1) Príjmy  15.000,– €
2) Výdavky  222.116,– €
v tom: mzdy (610)  113.209– €
 energie  25.000,– €

Úprava rozpočtu – valorizácia miezd a úprava odvodov:

1. Bežné výdavky: RO B1:

 BV + 4.147,– €
 z toho mzdy ZU: 3.072,– €
  odvody: 1.075,– €

2. Kapitálové výdavky: RO K1:

  KV + 26.130,– €
  - Levický hrad – sanácia rekonštrukcia
  a) aktualizácia PD – rozpočtu 21.930,– €
  b) polohopisné a výškopisné
zameranie hradu 4.200,– €

3. Bežné výdavky RO B2:

  BV + 4.600,– € KZ 111
  - podporené projekty MKSR:
  a) Reštaurovanie vzácneho obrazu 2.800,– €
  b) Nákup výpočtovej techniky 1.800,– €

4. Bežné výdavky RO B3:

  BV + 6.781,00 €
  PRÍJMY: + 6.781,00 €
  -účelovo určené na prevádzkové náklady

5. Bežné výdavky: RO B4:

  BV + 475,00 € KZ 111
  - kultúrne poukazy

6. Bežné výdavky: RO B5:

  BV -8,00 KZ 111
  - upravená dotácia projektu z MK SR
  a) Nákup výpočtovej techniky

7. Kapitálové výdavky: RO K2:

  KV + 2.000,00 €
  Nákup vaňového kontajnera na zber odpadu

8. Bežné výdavky: RO B6

  BV + 590,00 € KZ 111
  - spolufinancovanie podporených projektov MKSR:
  a) Reštaurovanie vzácneho obrazu 492,00 €
  b) Nákup výpočtovej techniky 98,00 €

9. Bežné príjmy: RO B7

  PRÍJMY - 700,00 €
  BV - 700,00 €

10 . Bežné výdavky: RO B8

  BV + 300,00 € KZ 111
  - kultúrne poukazy

11. Bežné výdavky: RO B9

  BV + 2.000,00 €
  - nákup vaňového kontajnera

12. Kapitálové výdavky: RO K3:

  KV - 17.930,00 €
  - Levický hrad – sanácia rekonštrukcia
  a) aktualizácia PD – rozpočtu - 15.930,00 €
  b) nákup vaňového kontajnera - 2.000,00 €

Rozpočet bol k 31. 12. 2014 upravovaný oprávneniami prekročiť rozpočtový limit výdavkov o mimorozpočtové zdroje nasledovne:

- Grant z Mesta Levice 1.800,– €
- Sponzorské prostriedky 730,– €

Celkom KZ 72a)c) 2.530,– €

Rekapitulácia prijatých finančných prostriedkov k 31.12.2014:

- z rozpočtu NSK - bežné228.401,00
- z rozpočtu NSK- kapitálové10.200,00
- projekty MKSR 5.367,00
- vlastné príjmy21.081,00
- mimorozpočtové2.530,00

Celkom k 31.12.2014267.579,00 €

A: Hodnotenie bežných výdavkov:

  Rozpočet:Čerpanie:
611 – 41 Mzdy, platy 90.716,1290.716,12
612 Príplatky 10.273,9910.273,99
614 Odmeny 15.290,8915.290,89

Celkom za 610 116.281,– 116.281,–

    V uvedenej položke sú zahrnuté mzdy a príplatky všetkých pracovníkov organizácie odmeňovaných podľa platných predpisov – odborní a ostatní pracovníci.
K 31. 12. 2014 malo Tekovské múzeum v Leviciach 17 zamestnancov, z toho jeden na kratší pracovný úväzok.
Priemerná mzda v roku 2014 dosiahla výšku 580,24 €.

620 – Poistné a príspevok do poisťovní

 RozpočetČerpanie:
621-3 Zdravotné poistenie11.869,15 11.869,15
625001-625007 Sociálna poistenie 30.988,93 30.988,93

Celkom za kategóriu 62 KZ 41 42.858,08 €42.858,08 €

Strana 1 Ďalšia strana >>>

TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach
oficiálna stránka
   INFORMÁCIE    HISTÓRIA    EXPOZÍCIE    FOTOGALÉRIA    ZBORNÍK    ĽUDOVÝ NÁBYTOK    HISTÓRIA VÝROBY FAJOK    KLENOTY TEKOVSKÉHO MÚZEA    MEDAILA PAVLA HULJAKA
© 2006-2020 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: