Hlavná stránka: Tekovské múzeum ĎAKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCU A PRAJEME KRÁSNE VIANOCE A ÚSPEŠNÝ ROK 2020
PhDr. Ján Dano a kolektív Tekovského múzea v Leviciach


Slovensky
Magyar
Deutsch
TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach
oficiálna stránka
   INFORMÁCIE    HISTÓRIA    EXPOZÍCIE    FOTOGALÉRIA    ZBORNÍK    ĽUDOVÝ NÁBYTOK    HISTÓRIA VÝROBY FAJOK    KLENOTY TEKOVSKÉHO MÚZEA    MEDAILA PAVLA HULJAKA
MENU:
PODUJATIA
 
OTVÁRACIE HODINY
 
KONTAKT
 
DOKUMENTY
 
ROZBOR ČINNOSTÍ
 
ROZBOR HOSPODÁRENIA
        Za Rok 2010
        Za Rok 2011
        Za Rok 2012
        Za Rok 2013
        Za Rok 2014
        Za Rok 2015
        Za Rok 2016
        Za Rok 2017
        Za Rok 2018
        Za I. polrok 2019
 
ZVEREJŇOVANIE
 
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
 
SADZOBNÍK
 
SLUŽBY
 
CENY ZA SLUŽBY
 
OZNAM
 
KNIHA HOSTÍ
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

POKLADY KRAJA

OBLASTNEJ ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU TEKOV

Strana 1 Ďalšia strana >>>

ROZBOR HOSPODÁRENIA TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH ZA ROK 2013

Vypracoval:Judita Magnová - samostatný odborný ekonóm Tekovského múzea v Leviciach


Bežné výdavky:

Tekovské múzeum v Leviciach obdržalo rozpis rozpočtu na rok 2013 nasledovne:

Bežný rozpočet:
1) Príjmy  15.000,– €
2) Výdavky  222.116,– €
v tom: mzdy (610)  113.209– €
 energie  25.000,– €

Úpravy rozpočtu boli v roku 2013 vykonané na základe schválených projektov z Ministerstva kultúry SR a na základe žiadostí na pridelenie finančných prostriedkov nasledovne:
1) Bežné výdavky:

- RO B1: + 2.000,– € KZ 111
podporené projekty MKSR : Zborník Tekovského múzea v Leviciach, ročník IX.2013
- RO B2 +123, – € KZ 41
Spolufinancovanie projektu MK SR - Zborník Tekovského múzea v Leviciach, ročník IX.2013
- RO B3 + 1.400,– € KZ 41
Nákup traktorovej kosačky
- RO B4 + 3.200– € KZ 41
Odstránenie havarijného stavu vodovodného potrubia
- RO B5 - 1.000,– € KZ 41-006
 
- 1.150,– € - 1.150,– € KZ 41
Úprava záväzného ukazovateľa –energie
- RO B7 - 2,34 € KZ 41
Úprava RO č. B4 – odstránenie havarijného stavu vodovodného potrubia
- RO B8 + 255,– € KZ 111
Kultúrne poukazy

2) Kapitálové výdavky:

- RO K1 +280, – € KZ 111
projekt MK SR - Doplnenie zbierkového fondu Tekovského múzea v Leviciach
- RO K2 + 315,– € KZ 41
Spolufinancovanie projektu MKSR
- RO K3 - 280,– € KZ 41
Spolufinancovanie projektu – nerealizovaný projekt
- RO K4 - 315,– € KZ 111
Projekt MKSR – doplnenie zbierkového fondu TM
- nerealizovaný projekt

Rozpočet bol k 31. 12. 2013 upravovaný oprávneniami prekročiť rozpočtový limit výdavkov o mimorozpočtové zdroje nasledovne:

- Grant z Mesta Levice 625,– €
- Sponzorské prostriedky 550,– €

Celkom KZ 72 1.175,– €

Rekapitulácia prijatých finančných prostriedkov k 31. 12. 2013:

- z rozpočtu NSK 226.836,66
   - projekty MKSR 2.255,–
   - vlastné príjmy 14.000,–
   - mimorozpočtové 1.175,–

Celkom k 31. 12. 2013244.266,66 €

A: Hodnotenie bežných výdavkov:

  Rozpočet:Čerpanie:
611 – 41 Mzdy, platy 91.577,70 91.577,70
612 Príplatky 10.486,67 10.486,67
614 Odmeny 11.144,63 11.144,63

Celkom za 610 113.209,– 113.209,– €/

    V uvedenej položke sú zahrnuté mzdy a príplatky všetkých pracovníkov organizácie odmeňovaných podľa platných predpisov – odborní a ostatní pracovníci.
K 31.12 2013 malo Tekovské múzeum v Leviciach 16 zamestnancov.
Priemerná mzda v roku 2013 dosiahla výšku 575,24 €.

620 – Poistné a príspevok do poisťovní

 RozpočetČerpanie:
621-3 Zdravotné poistenie 11.509,56 11.509,56
625001-625007 Sociálna poistenie 29.718,76 29.718,76

Celkom za kategóriu 6241.228,3241.228,32 €

Strana 1 Ďalšia strana >>>

TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach
oficiálna stránka
   INFORMÁCIE    HISTÓRIA    EXPOZÍCIE    FOTOGALÉRIA    ZBORNÍK    ĽUDOVÝ NÁBYTOK    HISTÓRIA VÝROBY FAJOK    KLENOTY TEKOVSKÉHO MÚZEA    MEDAILA PAVLA HULJAKA
© 2006-2020 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: