Hlavná stránka: Tekovské múzeum ĎAKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCU A PRAJEME KRÁSNE VIANOCE A ÚSPEŠNÝ ROK 2020
PhDr. Ján Dano a kolektív Tekovského múzea v Leviciach


Slovensky
Magyar
Deutsch
TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach
oficiálna stránka
   INFORMÁCIE    HISTÓRIA    EXPOZÍCIE    FOTOGALÉRIA    ZBORNÍK    ĽUDOVÝ NÁBYTOK    HISTÓRIA VÝROBY FAJOK    KLENOTY TEKOVSKÉHO MÚZEA    MEDAILA PAVLA HULJAKA
MENU:
PODUJATIA
 
OTVÁRACIE HODINY
 
KONTAKT
 
DOKUMENTY
 
ROZBOR ČINNOSTÍ
 
ROZBOR HOSPODÁRENIA
        Za Rok 2010
        Za Rok 2011
        Za Rok 2012
        Za Rok 2013
        Za Rok 2014
        Za Rok 2015
        Za Rok 2016
        Za Rok 2017
        Za Rok 2018
        Za I. polrok 2019
 
ZVEREJŇOVANIE
 
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
 
SADZOBNÍK
 
SLUŽBY
 
CENY ZA SLUŽBY
 
OZNAM
 
KNIHA HOSTÍ
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

POKLADY KRAJA

OBLASTNEJ ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU TEKOV

Strana 1 Ďalšia strana >>>

ROZBOR HOSPODÁRENIA TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH ZA ROK 2012

Vypracoval:Judita Magnová - samostatný odborný ekonóm Tekovského múzea v Leviciach


Bežné výdavky:

Tekovské múzeum v Leviciach obdržalo rozpis rozpočtu na rok 2012 nasledovne:

Bežný rozpočet:
1) Príjmy  19.000,– €
2) Výdavky  222.116,– €
v tom: mzdy (610)  113.209– €
 energie  25.000,– €

Úpravy rozpočtu boli v roku 2012 vykonané na základe schválených projektov z Ministerstva kultúry SR nasledovne:
1 Bežné výdavkyRO B1: BV + 12.000,– € KZ 111
 - podporené projekty MKSR 9.000,– € Reštavrovanie obrazov
  3.000,– € Tlač publikácie Žili žijú medzi nami
 - RO K1 +8.000,– € KZ 111
 projekt MK SR - Statické zabezpečenie muriva na vonkajšom opevnení časti horný hrad
  + 883,– € KZ 41
 Spolufinancovanie projektu MKSR
 - RO B2: BV + 5.400,– € kZ 41
  Na opravu depozitov OPaS
 - RO B3: BV + 1.000,– € KZ 41
  Oprava ústredne zabezpečovacieho systému
 - RO B4: + 1.023,– € KZ 41
  Dofinancovanie podporených projektov z MKSR
 - RO B5: BV + 271,– € KZ 111
  Kultúrne poukazy
 - RO B6: BV - 5.200, – € KZ 41
  Úprava ZU v položke 632001 energie
 - RO B7: BV - 6.400,– € KZ 41
     BP - 6. 400 ,– € KZ 41
  Zníženie príjmov a výdavkov z príjmov
 - RO B8: BV + 519,– € KZ 111
  Kultúrne poukazy

Rozpočet bol k 31.12.2012 upravovaný oprávneniami prekročiť rozpočtový limit výdavkov o mimorozpočtové zdroje nasledovne:
 
- Grant z Mesta Levice750,– €
- Sponzorské prostriedky 567,– €
Celkom KZ 72 1.317,– €

Rekapitulácia prijatých finančných prostriedkov k 31.12.2012:

- z rozpočtu NSK 230.422,-
- projekty MKSR 20.793,–
- vlastné príjmy 12.600,-
- mimorozpočtové 1.317,–
Celkom k 31.12.2012 265.106,85 €

A: Hodnotenie bežných výdavkov:

 Rozpočet: Čerpanie k 31.12.2012
611 – 41 Mzdy, platy 95.952,43 95.952,43
612 Príplatky 11.588,35 11.588,35
Celkom za 610 113.209,– 113.209,-

     V uvedenej položke sú zahrnuté mzdy a príplatky všetkých pracovníkov organizácie odmeňovaných podľa platných predpisov – odborní a ostatní pracovníci. K 31. 12 2012 malo Tekovské múzeum v Leviciach 15 zamestnancov. Priemerná mzda v roku 2012 dosiahla výšku 585,96 €.

620 – Poistné a príspevok do poisťovní

 Rozpočet Čerpanie k 31.12.2012
621-3 KZ 41 Zdravotné poistenie 11.420,70 11.420,70
625001-625007 Sociálna poistenieKZ 41 28.455,53 28.455,53
Celkom za kategóriu 62 KZ 41 39.876,23 39.876,23

Strana 1 Ďalšia strana >>>

TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach
oficiálna stránka
   INFORMÁCIE    HISTÓRIA    EXPOZÍCIE    FOTOGALÉRIA    ZBORNÍK    ĽUDOVÝ NÁBYTOK    HISTÓRIA VÝROBY FAJOK    KLENOTY TEKOVSKÉHO MÚZEA    MEDAILA PAVLA HULJAKA
© 2006-2020 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: