Hlavná stránka: Tekovské múzeum ĎAKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCU A PRAJEME KRÁSNE VIANOCE A ÚSPEŠNÝ ROK 2020
PhDr. Ján Dano a kolektív Tekovského múzea v Leviciach


Slovensky
Magyar
Deutsch
TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach
oficiálna stránka
   INFORMÁCIE    HISTÓRIA    EXPOZÍCIE    FOTOGALÉRIA    ZBORNÍK    ĽUDOVÝ NÁBYTOK    HISTÓRIA VÝROBY FAJOK    KLENOTY TEKOVSKÉHO MÚZEA    MEDAILA PAVLA HULJAKA
MENU:
PODUJATIA
 
OTVÁRACIE HODINY
 
KONTAKT
 
DOKUMENTY
 
ROZBOR ČINNOSTÍ
 
ROZBOR HOSPODÁRENIA
        Za Rok 2010
        Za Rok 2011
        Za Rok 2012
        Za Rok 2013
        Za Rok 2014
        Za Rok 2015
        Za Rok 2016
        Za Rok 2017
        Za Rok 2018
        Za I. polrok 2019
 
ZVEREJŇOVANIE
 
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
 
SADZOBNÍK
 
SLUŽBY
 
CENY ZA SLUŽBY
 
OZNAM
 
KNIHA HOSTÍ
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

POKLADY KRAJA

OBLASTNEJ ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU TEKOV

Strana 1 Ďalšia strana >>>

ROZBOR HOSPODÁRENIA TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH ZA ROK 2011

Vypracoval:Judita Magnová - samostatný odborný ekonóm Tekovského múzea v Leviciach


Bežné výdavky:

Tekovské múzeum v Leviciach obdržalo rozpis rozpočtu na rok 2011 nasledovne:

Bežný rozpočet: 1) Príjmy 19.000,– €
  2) Výdavky 222.116,– €
  v tom: mzdy (610) 113.209– €
  energie (632001) 29.000,– €

Úpravy rozpočtu boli v roku 2011 vykonané na základe čerpania prostriedkov z ÚPSVaR na základe dohody z projektu zamestnanosti nasledovne:

1) Bežné výdavky RO B1 až B5:    
  z ESF 1.454,72 € KZ 11T1
  zo ŠR 256,72 € KZ 11T2
  Celkom: 1.711,44 €
2) Bežné výdavky RO B6: 6.000,– € KZ 111
- Podpora projektu MKSR
3) Bežné výdavky RO B7: 1.000,– € KZ 41
- Oprava objektu depozitovOPaS    
4) Bežné výdavky RO B8: 540,– € KZ 41
- spolufinancovanie projetu z MKSR    
5) Bežné výdavky RO B9:    
- zníženie energie (632001) 14.060,– € KZ 41
6) Bežné výdavky RO B10:    
- zníženie príjmov 4.300,– € KZ 41
- zníženie výdavkov z príjmov 4.300,– € KZ 41
7) Bežné výdavky RO B11:    
- kultúrne poukazy 530,– € KZ 111
    
Rozpočet po úprave:
Bežný rozpočet:
  1) Príjmy 14.700,– €
  2) Výdavky 222.116,– €
  v tom: mzdy (610) 113.209– €
  energie (632001) 14.940,– €

Rozpočet bol k 31. 12. 2011 upravovaný oprávneniami prekročiť rozpočtový limit výdavkov o mimorozpočtové zdroje nasledovne:

1) Oprávnenia prekročiť rozpočtový limit výdavkov č.1/2011/NSK – 8/2011/NSK:
Poistné plnenie 2.588,05 €
Sponzorské prostriedky 1.650,– €
Celkom KZ 72 4.238,05 €

Rekapitulácia prijatých finančných prostriedkov k 31. 12. 2011:
- z rozpočtu NSK 223.656,– €
- vlastné príjmy 14.700,– €
- ÚPSVaR 1.711,44 €
- projekty MKSR 6.530,– €
- sponzorské 1.650,– €
- poistné plnenie 2.588,05 €
Celkom k 31. 12. 2011 249.424,05 €

A: Hodnotenie bežných výdavkov:

  Rozpočet: Čerpanie k 31. 12. 2011
611 – 41 Mzdy, platy 103.752,12 € 103.725,12 €
612 Príplatky 9.483,88 € 9.483,88 €
Celkom za 610 113.209,– € 113.209,– €
    
611 – KZ 11T1 Mzdy, platy (z ÚPSVaR) ESF   1.068,90 €
611 – KZ 11T2 Mzdy, platy (z ÚPSVaR) ŠR   188,63 €
Celkom čerpanie KZ 41, 11T1, 11T2   114.466,53 €

   V uvedenej položke sú zahrnuté mzdy a príplatky všetkých pracovníkov organizácie odmeňovaných podľa platných predpisov – odborní a ostatní pracovníci. K 31. 12 2011 malo Tekovské múzeum v Leviciach 17 zamestnancov.
Priemerná mzda v roku 2011 dosiahla výšku 541,98 €.

620 – Poistné a príspevok do poisťovní

  Rozpočet Čerpanie k 31.12.2011
621-3 KZ 41 Zdravotné poistenie 10.996,28 € 10.996,28 €
625001-625007 Sociálna poistenie KZ 41 28.927,15 € 28.927,15 €
Celkom za kategóriu 62 KZ 41 39.923,43 39.923,43 €
    
621,625 KZ 11T1 Sociálne poistenie - ESF   385,82 €
621,625 KZ 11T2 Sociálne poistenie – ŠR   68,09 €
Čerpanie celkom za kategóriu 62 KZ 41, 11T1, 11T2   40.377,34 €

Strana 1 Ďalšia strana >>>

TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach
oficiálna stránka
   INFORMÁCIE    HISTÓRIA    EXPOZÍCIE    FOTOGALÉRIA    ZBORNÍK    ĽUDOVÝ NÁBYTOK    HISTÓRIA VÝROBY FAJOK    KLENOTY TEKOVSKÉHO MÚZEA    MEDAILA PAVLA HULJAKA
© 2006-2020 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: