Hlavná stránka: Tekovské múzeum ĎAKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCU A PRAJEME KRÁSNE VIANOCE A ÚSPEŠNÝ ROK 2020
PhDr. Ján Dano a kolektív Tekovského múzea v Leviciach


Slovensky
Magyar
Deutsch
TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach
oficiálna stránka
   INFORMÁCIE    HISTÓRIA    EXPOZÍCIE    FOTOGALÉRIA    ZBORNÍK    ĽUDOVÝ NÁBYTOK    HISTÓRIA VÝROBY FAJOK    KLENOTY TEKOVSKÉHO MÚZEA    MEDAILA PAVLA HULJAKA
MENU:
PODUJATIA
 
OTVÁRACIE HODINY
 
KONTAKT
 
DOKUMENTY
 
ROZBOR ČINNOSTÍ
 
ROZBOR HOSPODÁRENIA
        Za Rok 2010
        Za Rok 2011
        Za Rok 2012
        Za Rok 2013
        Za Rok 2014
        Za Rok 2015
        Za Rok 2016
        Za Rok 2017
        Za Rok 2018
        Za I. polrok 2019
 
ZVEREJŇOVANIE
 
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
 
SADZOBNÍK
 
SLUŽBY
 
CENY ZA SLUŽBY
 
OZNAM
 
KNIHA HOSTÍ
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

POKLADY KRAJA

OBLASTNEJ ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU TEKOV

Strana 1 Ďalšia strana >>>

ROZBOR HOSPODÁRENIA TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH ZA ROK 2010

Vypracoval:Judita Magnová - samostatný odborný ekonóm Tekovského múzea v Leviciach


Bežné výdavky
Tekovské múzeum v Leviciach obdržalo rozpis rozpočtu na rok 2010 nasledovne:

Bežný rozpočet:1) Príjmy 17.916,– €
  2) Výdavky 228.416,– €
  v tom: mzdy (610) 113.209– €
  energie 29.000,– €

Úpravy rozpočtu boli v roku 2010 vykonané na základe uznesení zastupiteľstva ÚNSK v Nitre nasledovne:

Bežný rozpočet: 1) Príjmy (200) 17.916,– €
(KZ 41) 2) Výdavky (600) 233.809,33 €
  v tom: mzdy (610) 113.209,– €
  energie (632001) 22.500,– €

Rozpočet bol upravovaný aj rozpočtovými oprávneniami prekročiť rozpočtový limit výdavkov o mimorozpočtové zdroje nasledovne:

- Príspevok z ÚPSVaR 3.346,64 (na mzdy a odvody – projekt zamestnanosti)
- Sponzorské prostriedky 1.150,–
- Príjmy z poistného plnenia 328,77
Celkom KZ 72 4.825,41 €

Úprava rozpočtu na základe dotácií z MK SR na podporené projekty a kultúrne poukazy:
- Projekt „Skvalitnenie ochrany zbierkového fondu“ 4.700,– €
- Projekt „Zborník Ľudový nábytok v múzeách na Slovensku“ 1.700,– €
- Kultúrne poukazy 1.166,– €
Celkom bežný výdavky z KZ 111 7.566 ,– €

Rekapitulácia prijatých finančných prostriedkov k 31. 12. 2010 ( v €):

- z rozpočtu NSK   233.715,40
- z MKSR (projekty a KP)   7.566,–
- z projektov EÚ   50,87
Celkom k 31. 12. 2010   241.332,27 €
     
- príjmy celkom   24.266,30
z toho vlastné príjmy 17.916,– 
príjmy zo ŠR (projekt EÚ) 1.524,89 
ÚPSVaR 3.346,64 
sponzorské 1.150,– 
poistné plnenie 328,77 

Kapitálové výdavky boli upravené rozpočtových opatrením vo výške 2.226,58 € na inžiniersku činnosť v rámci pokračujúcej akcie „Levický hrad- sanácia a rekonštrukcia.


A: Hodnotenie bežných výdavkov:

  Rozpočet: Čerpanie k 31. 12. 2010
611 – 41 Mzdy, platy 103.659,- 103.659,–
612 Príplatky 9.550,– 9.550,–
Celkom za 610 113.209,– 113.209,–
     
611 – 72 Mzdy, platy (z ÚPSVaR)   2.466,32
Celkom čerpanie KZ 41,72   115.675,32 €

   V uvedenej položke sú zahrnuté mzdy a príplatky všetkých pracovníkov organizácie odmeňovaných podľa platných predpisov – odborní a ostatní pracovníci. K 31.12 2010 malo Tekovské múzeum v Leviciach 17 zamestnancov.
Priemerná mzda v roku 2010 dosiahla výšku 547,70 €.

620 – Poistné a príspevok do poisťovní

  Rozpočet Čerpanie k 31.12.2010
621-3 KZ 41 Zdravotné poistenie 11.223,25 12.223,25
625001-625007 Sociálna poistenie
KZ 41
28.366,63 28.366,03
Celkom za kategóriu 62 KZ 41 39.589,88 39.589,88
    
621,625 KZ 72 Sociálne poistenie   880,32
Čerpanie celkom za kategóriu 62 KZ 41,72   40.470,20 €


Strana 1 Ďalšia strana >>>

TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach
oficiálna stránka
   INFORMÁCIE    HISTÓRIA    EXPOZÍCIE    FOTOGALÉRIA    ZBORNÍK    ĽUDOVÝ NÁBYTOK    HISTÓRIA VÝROBY FAJOK    KLENOTY TEKOVSKÉHO MÚZEA    MEDAILA PAVLA HULJAKA
© 2006-2020 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: