Šťastný nový rok 2018
Kalendárium 2018

Fond na podporu umenia

1318-2018 700 rokov prvej písomnej správy Levický hrad

        
        
        
        
        
        
        
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

Poklady kraja

Strana 1 Ďalšia strana >>>

ROZBOR HOSPODÁRENIA TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH ZA I. POLROK 2017

Vypracoval:Judita Magnová - samostatný odborný ekonóm Tekovského múzea v Leviciach


Bežné výdavky:

Tekovské múzeum v Leviciach obdržalo na základe uznesenia č. 160/2016 Zastupiteľstva NSK v Nitre zo dňa 24.10.2016 rozpis rozpočtu na rok 2017 nasledovne:

Bežný rozpočet:
1) Príjmy  16.000,00 €
2) Výdavky  310.076,00 €
v tom: mzdy (610)  161.442,00 €

Úprava rozpočtu:

1. Bežné výdavky: RO B1:
 BV + 200,00 €
 Granty: + 200,00 €
- dotácia z Mesta Levice 

2. Bežné výdavky: RO B2:
  BV + 100,00 €
  Granty: + 100,00 €
- darované finančné prostriedky  

3. Bežné výdavky: RO B3:
 BV + 100,00 €
  Granty: + 100,00 €
- darované finančné prostriedky  

4. Bežné výdavky. RO B4:
 BV + 100,00 €
  Granty: + 100,00 €
- darované finančné prostriedky  

5. Bežné výdavky. RO B5:
 BV + 300,00 €
  Granty: + 300,00 €
- darované finančné prostriedky  

6. Bežné výdavky. RO B6:
 BV + 100,00 €
  Granty: + 100,00 €
- darované finančné prostriedky  

7. Bežné výdavky. RO B7:
 BV + 5.000,00 €
- účelovo určené na energie  

8. Bežné výdavky. RO B8:
 BV - 200,00 €
  Granty: - 200,00 €
 BV + 200,00 €
  Granty: + 200,00 €
- zmena kódu zdroja  

9. Bežné výdavky RO B9:
 BV + 1.274,00 €
  Granty: + 1.274,00 €
- dotácia - Mesto Levice  

10. Bežné výdavky RO B10:
 BV + 500,00 €
  Granty: + 500,00 €
- darované finančné prostriedky  

Rozpočet bol k 30. 6. 2017 upravený rozpočtovými opatreniami nasledovne:
- Dotácia z Mesta Levice 11H 1.474,00 €
- Sponzorské prostriedky 71-001 980,00 €
- Ostatné dotácie 71-005 500,00 €

Celkom2.954,00 €

Rekapitulácia prijatých finančných prostriedkov k 30.6.2017:
- z rozpočtu NSK - bežné 146.540,00 €
- vlastné príjmy 6.898,51 €
- mimorozpočtové 2.954,00 €

Celkom k 30.6.2017156.392,51 €


A: Hodnotenie bežných výdavkov:

  Rozpočet:Čerpanie:
611 – Mzdy, platy125.712,0045.516,55
612 001 - Príplatky323.500,0014.820,46
614 - Odmeny3.230,001.780,00

Celkom za 610 KZ 41161.442,0062.117,01

     V uvedenej položke sú zahrnuté mzdy a príplatky všetkých pracovníkov organizácie odmeňovaných podľa platných predpisov – odborní a ostatní pracovníci.
K 30. 6 2017 malo Tekovské múzeum v Leviciach 16 zamestnancov.
Priemerná mzda v 1. polroku 2017 dosiahla výšku 785,03 €.


620 – Poistné a príspevok do poisťovní
  Rozpočet:Čerpanie:
621-62 Zdravotné poistenie 16.144,006.294,24
625001-625007 Sociálna poistenie 40.361,0016.395,16

Celkom za kategóriu 62 KZ 4156.505,00 €22.689,40 €

Strana 1 Ďalšia strana >>>

© 2006-2018, Pavol Szénási, Levice, pasz@misung.sk       Počet návštevníkov od 1.1.2008: