Pozvánka na prehliadku vysunutých expozícií
Krížom krážom za pokladom

90 rokov múzea v Leviciach

        
        
        
        
        
        
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

Poklady kraja

Strana 1 Ďalšia strana >>>

ROZBOR HOSPODÁRENIA TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH ZA ROK 2016

Vypracoval:Judita Magnová - samostatný odborný ekonóm Tekovského múzea v Leviciach


Bežné výdavky:

Tekovské múzeum v Leviciach obdržalo rozpis rozpočtu na rok 2016 nasledovne:

Bežný rozpočet:
1) Príjmy  15.000,00 €
2) Výdavky  239.284,00 €
v tom: mzdy (610)  129.003,00 €

Úprava rozpočtu:

1. Bežné výdavky: RO B1:
 BV + 22.500,00 €
- výmena oplotenia Brhlovce5.000,00 €
- oprava pódia a vyhliadkovej časti amfiteátra17.500,00 €

2. Bežné výdavky: RO B2:
  BV + 2.297,00 €
- odstupné a odvody  

3. Bežné výdavky: RO B3:
 BV + 13.567,50 €
- 610 mzdy 10.500,00 €  
- 620 odvody 3.517,50 €  

4. Bežné výdavky. RO B4:
 BV + 500,00 €
- spolupráca s kultúrnymi organizáciami v zahraničí  

5. Bežné výdavky. RO B5:
 BV + 541,00 €
- MKSR – kultúrne poukazy  

6. Bežné výdavky. RO B6:
 BV + 5.000,00 €
- FPU – projekt „Reštaurovanie vzácnych obrazov“ 3.500,00 €  
- FPU – projekt Zborník „História výroby fajok a archeologické nálezy fajok na Slovensku II.“ 1.500,00 €  

7. Bežné výdavky. RO B7:
 BV + 519,50 €
- spolufinancovanie projektov FPU - Reštaurovanie obrazov 400,50 €  
- Zborník Fajky... II“ 119,50 €  

8. Bežné výdavky. RO B8:
 BV + 325,00 €
- MKSR – kultúrne poukazy  

9. Bežné výdavky RO B9:
 BV + 6.000,00 €
- z vlastných príjmov R06  

Rozpočet bol k 31. 12. 2016 upravovaný oprávneniami prekročiť rozpočtový limit výdavkov o mimorozpočtové prostriedky nasledovne:
- Dotácie (72c) 1.000,00 €
- Sponzorské príspevky (72a) 1.530,00 €

Celkom KZ 72a)c)2.530,00 €

Rekapitulácia prijatých finančných prostriedkov k 31.12.2016:
- z rozpočtu NSK - bežné 278.219,24 €
- z projektu MKSR – KP 866,00 €
- z projektu FPU 5.000,00 €
- vlastné príjmy 21.000,00 €
- mimorozpočtové 2.530,00 €

Celkom k 31.12.2016307.615,24 €


A: Hodnotenie bežných výdavkov:

  Rozpočet:Čerpanie:
611 – 41 Mzdy, platy102.866,41102.866,41
612 Príplatky22.236,1322.236,13
614 Odmeny13.860,4613.860,46

Celkom za 610139.053,00139.053,00

     V uvedenej položke sú zahrnuté mzdy a príplatky všetkých pracovníkov organizácie odmeňovaných podľa platných predpisov – odborní a ostatní pracovníci.
K 31. 12 2016 malo Tekovské múzeum v Leviciach 16 zamestnancov, z toho v priebehu polroka jeden na kratší pracovný úväzok.
Priemerná mzda v roku 2016 dosiahla výšku 681,63 €.


620 – Poistné a príspevok do poisťovní
  Rozpočet:Čerpanie:
621-3 KZ 41 Zdravotné poistenie 13.776,4013.776,40
625001-625007 Sociálna poistenie KZ4135.902,5735.902,57

Celkom za kategóriu 62 KZ 4149.678,97 €49.678,97 €

Strana 1 Ďalšia strana >>>

© 2006-2017, Pavol Szénási, Levice, pasz@misung.sk       Počet návštevníkov od 1.1.2008: