Hlavná stránka: Tekovské múzeum Všetkým priateľom, podporovateľom a návštevníkom múzea
želá kolektív Tekovského múzea v Leviciach od srdca príjemné prežitie vianočných a novoročných sviatkov
a v novom roku 2019 všetko najlepšie, veľa zdravia a spokojnosti.


Slovensky
Magyar
Deutsch
TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach
oficiálna stránka
   INFORMÁCIE    HISTÓRIA    EXPOZÍCIE    FOTOGALÉRIA    ZBORNÍK    ĽUDOVÝ NÁBYTOK    HISTÓRIA VÝROBY FAJOK    KLENOTY TEKOVSKÉHO MÚZEA    MEDAILA PAVLA HULJAKA
MENU:
Tekovské múzeum
 
        Z histórie múzea
 
        Najvýznamnejšie medzníky
 
Levický hrad
 
        Z histórie hradu
 
        Letecký pohľad
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

POKLADY KRAJA

OBLASTNEJ ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU TEKOV

NAJVÝZNAMNEJŠIE MEDZNÍKY V HISTÓRII TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH

1927 - Vznik múzea na pôde mesta Levice zásluhou vrábelského poštmajstra Jozefa Nécseyho, ktorý daroval mestu Levice svoju rozsiahlu zbierku. Múzeum sídli na druhom poschodí mestského domu v dvoch miestnostiach.
1928 - Otvorenie prvej expozície „ Nécseyho izba “, najmä zásluhou prvého správcu profesora učiteľského ústavu Jenő Krieka.
1940 - Úmrtie Jenő Krieka. Správcom múzea sa stáva Kornel Koperniczky. Vďaka jemu a vojnovému obdobiu činnosť stagnuje a dochádza k poškodeniu značného množstva zbierok.
1946 - Mestská správna komisia poverila správou múzea učiteľa na dôchodku a regionálneho bádateľa Pavla Huljáka. Zásluhou jeho aktivity a pomoci školskej mládeže bola zbierka múzea roztriedená a nanovo nainštalovaná provizórna expozícia.
1949- Vznik vlastivedného krúžku „ Priatelia múzea “.
1952- Začiatok pôsobenia ako okresné vlastivedné múzeum.
1953 - Prvá prírodovedná výstava zo zbierok múzea.
1954 - Sťahovanie múzea do nevyhovujúcich priestorov barokového františkánskeho kláštora, ktorý bol založený v roku 1675.
1956 - Príchod Jána Kováčika, stredoškolského profesora prírodných vied, riaditeľ múzea v rokoch 1956 - 1958.
1958 - Sťahovanie múzea do areálu hradu Levice. Postupná úprava priestorov Kapitánskej budovy. Úmrtie Pavla Huljáka.
1959 - Do čela múzea nastupuje Ján Beňuch, riaditeľ do roku 1982. Pôvodným povolaním učiteľ, neskôr ukončil vysokoškolské štúdium v odbore etnografia.
1960- Začiatok používania názvu Tekovské múzeum Levice, rozširuje sa pôsobnosť múzea o obce z bývalých okresov Šahy, Želiezovce, Šurany a Zlaté Moravce.
1961 - Prvá stála expozícia v Kapitánskej budove so zameraním na regionálnu archeológiu, históriu, národopis a malá obrazáreň.
1962 - Začiatok vydávania Vlastivedného spravodaja, ktorý v nepravidelných intervaloch vychádzal do roku 1989.
1967 - Reinštalovanie prvej expozície, ktorá bola rozšírená o priestor delovej bašty tzv. „ mešity “. Expozícia nadobúda ucelený vlastivedný charakter.
1971 - Otvorenie expozície z dejín lekárnictva.
1972-Vydanie prvého čísla Metodického spravodaja, ktorý vychádzal pravidelne do roku 1989. Začiatok organizovania hradných slávností.
1974 - Otvorenie vysunutej expozície Dom bojovej slávy v Kalnej nad Hronom, ktorá bola zatvorená v roku 1996.
1977 - Nadviazanie spolupráce s juhopoľskými múzeami a múzeom v Mladej Boleslave.
1978 - Otvorenie vysunutej expozície Vodný mlyn v Bohuniciach a Pamätnej izby Franza Schuberta v Želiezovciach.
1979 - Otvorenie novej prírodovednej expozície.
1981 - Vydanie publikácie „ Príroda okresu Levice “ v spolupráci s odborom kultúry ONV v Leviciach.
1982 - Zatvorenie stálych expozícií. Začatie kompletnej rekonštrukcie Kapitánskej budovy, ktorá trvala do roku 1998. Presťahovanie zbierkového fondu mimo areál hradu.
1983 - Riaditeľom múzea sa stáva Pavol Behula, pracovník múzea od roku 1953, regionálny historik.
1984- Vydanie publikácie „ Od Tekova vietor veje “ v spolupráci s odborom kultúry ONV v Leviciach.
1985 - Riaditeľom múzea sa stáva PhDr. Karol Sándor, inšpektor na odbore kultúry ONV v Leviciach, regionálny historik.
1986 - Otvorenie vysunutej expozície Sieň revolučných tradícii obce JRD V. I. Leni- na v Žemberovciach, ktorá bola uzatvorená v apríli 1994.
1988 - Využívanie časti Dobóovského kaštieľa v hradnom areáli na výstavy.
1990 - Na základe výberového konania nastupuje do funkcie riaditeľa PhDr. Ján Dano, etnograf múzea.
1991 - Presťahovanie zbierkového fondu do Dobóovského kaštieľa. Začiatok organizovania kultúrneho podujatia „ Múzeum deťom “. Prechod pod zriaďovateľskú pôsobnosť Ministerstva kultúry SR.
1992 - Sprístupnenie vysunutej expozície Skalné obydlia Brhlovce. Vyšlo prvé číslo Zborníka Tekovského múzea v Leviciach.
1993 - Úmrtie Jána Beňucha.
1994 - Získanie medzinárodného ocenenia Europa Nostra. Nadviazanie spolupráce s múzeom Esztergom.
1995 - Riaditeľkou múzea sa stáva PhDr. Katarína Gellenová, ktorá bola na čele múzea do roku 1999, kedy sa opäť riaditeľom múzea stáva PhDr. Ján Dano. Vydanie publikácie „ Nemecká Huta ( Inovecká Huta ) - Sklári a ich sklárske okolie v 17. až 19. storočí “.
1996- Strata právnej subjektivity. Tekovské múzeum v Leviciach sa stáva ako špecializovaný odborný útvar súčasťou Tekovského kultúrneho centra v Leviciach.
1998 - Ukončenie rekonštrukcie Kapitánskej budovy.
1999- Opätovné získanie právnej subjektivity, zriaďovateľská pôsobnosť Krajského úradu v Nitre. Vydanie zborníka „ Múzeum a etnograf “.
2000- Za úzkej spolupráce mesta Želiezovce reinštalovanie Pamätnej izby Franza Schuberta v Želiezovciach.
2001- Slávnostné otvorenie 1. časti stálej expozície a Galérie Jozefa Nécseyho.
2002- Prechod pod zriaďovateľskú pôsobnosť VÚC Nitra.
2003- Otvorenie 2.časti stálej expozície venovanej archeologickým lokalitám.
2004- Otvorenie koncertnej sály v stálej expozícii múzea. Začatie projektových prác na obnove hradného areálu.
2006- Otvorenie amfiteátra v priestoroch juhozápadnej bašty.
Správcovia a riaditelia múzea
P. č.Meno a priezvisko Obdobie
1. Eugen Kriek 9.1927 - 9.1940
2. Kornel Koperniczky 9.1940 - 12.1944
3. Pavel Hulják 1946 - 26.11.1956
4. Ján Kováčik 27.11.1956 - 31.12.1958
5. Ján Beňuch 1. 1. 1959 - 31.12.1982
6. Pavol Behula 1. 1. 1983 - 31.12.1984
7. PhDr. Karol Sándor 1. 1. 1985 - 10. 4.1990
8. PhDr. Ján Dano 11. 4. 1990 - 31. 3.1995
9. PhDr. Katarína Gellenová 1. 4.1995 - 15. 3.1999
10. PhDr. Peter Turay 16. 3.1999 - 31. 5.1999
11. PhDr. Ján Dano 1. 6.1999 - Súčasnosť

TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach
oficiálna stránka
   INFORMÁCIE    HISTÓRIA    EXPOZÍCIE    FOTOGALÉRIA    ZBORNÍK    ĽUDOVÝ NÁBYTOK    HISTÓRIA VÝROBY FAJOK    KLENOTY TEKOVSKÉHO MÚZEA    MEDAILA PAVLA HULJAKA
© 2006-2019 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: