Vianočné a novoročné sviatky
Fond na podporu umenia

 
1318-2018 700 rokov prvej písomnej správy Levický hrad
1318-2018 700 rokov prvej písomnej správy Levický hrad aj na Facebooku


        
        
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

Poklady kraja

Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov

Z HISTÓRIE TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH
Jozef Necsey Tekovské múzeum v Leviciach vzniklo zásluhou vrábeľského poštmajstra Jozefa Nécseyho, ktorý daroval mestu Levice v roku 1927 svoju rozsiahlu zbierku archeologických predmetov z okolia Vrábľov a Dolného Požitavia, národopisných predmetov zo severnej časti Tekovskej župy a okolia Zvolena,, obrazov, rodinného archívu a kníh, o ktorú prejavoval v tom čase eminentný záujem aj Krajinský úrad pre múzea a knižnice v Budapešti. Prvým sídlom múzea bolo druhé poschodie mestského domu, kde prvý správca múzea, profesor učiteľského ústavu v Leviciach Jenő Kriek, v priebehu jedného roka nainštaloval aj prvú expozíciu pod názvom „Nécseyho izba“. Nécseyho izba V priebehu ďalších rokov sa zbierka mestského múzea postupne rozrastala o dary obyvateľov mesta a širokého okolia, škôl a rôznych inštitúcií. Najväčším prínosom pre múzeum v tomto období boli muzeálne pamiatky bývalého piaristického gymnázia a zbierky od afrického cestovateľa Kolomana Kittenbergera, rodáka z Levíc. Rozlet múzea spomalila smrť prvého správcu múzea v roku 1940 a obsadenie Levíc maďarskými vojskami. Počas vojnového obdobia došlo k značnému poškodeniu a rozkradnutiu zbierok.
Pavol Huljak Po vojne v roku 1946 prevzal vedenie múzea Pavol Huljak, učiteľ na dôchodku, ktorý za pomoci školskej mládeže vojnou poškodenú zbierku roztriedil a opäť nainštaloval pre širokú verejnosť. V roku 1954 sa múzeum sťahuje do prízemných priestorov bývalého františkánskeho kláštora a o štyri roky do pevnostnej tzv. Kapitánskej budovy v areáli hradu Levice, kde sídli doteraz. V tomto období už pôsobí ako okresné vlastivedné múzeum a začína používať názov Tekovské múzeum v Leviciach. V roku 1961 bola otvorená prvá stála expozícia vlastivedného charakteru, ktorá sa v roku 1967 reinštalovala a o dva roky rozšírila o expozíciu z dejín farmácie. Posledným krokom vo zveľaďovaní stálych expozícií bolo otvorenie moderne chápanej prírodovednej časti v roku 1979. V roku 1982 dochádza k zatvoreniu stálych expozícií kvôli rekonštrukčným prácam na Kapitánskej budove, ktoré trvali celých šestnásť rokov, keď v nej boli opäť zriadené odborné pracoviská a depozity múzea.
Koncertná sála V roku 2001 bola otvorená prvá časť stálej expozície preview venovaná histórii hradu a lekárnictva v regióne a daná do prevádzky Galéria Jozefa Nécseyho, v nasledujúcom roku bola otvorená v Kapitánskej budova nová výstavná miestnosť. V roku 2003 bola pre verejnosť sprístupnená druhá časť stálej expozície venovaná archeologickým lokalitám v regióne, v roku 2004 koncertná sála v stálej expozícii múzea. Dňa 13.12.2006 bola otvorená tretia časť stálej expozície venovaná spoločenskému životu v Leviciach a remeslám v regióne.
Amfiteáter V období september 2005 až máj 2006 sa realizovala rekonštrukcia priestorov Juhozápadnej bašty na amfiteáter, ktorý bude slúžiť pre potreby Tekovského múzea v Leviciach na organizovanie kultúrnych podujatí súvisiacich s historickým charakterom hradného areálu.
Zbierkový fond Od roku 1987 múzeum organizuje rôznorodé výstavy z činnosti a zbierkového fondu múzea, ďalších slovenských a zahraničných múzeí, ako aj rôznych kultúrno-spoločenských organizácií v tzv. Dobóovskom kaštieli, ktorý dal postaviť v roku 1571 na dolnom nádvorí gotického hradu z konca 13. a začiatku 14. storočia, župan Tekovskej stolice Štefan Dobó. Do týchto priestorov boli postupne presťahované aj rozsiahle zbierky múzea.
Múzeum vlastivedného charakteru sa v rámci špecializácie zameriava na národopisný a prírodovedný výskum. Zbernou oblasťou pre prírodné vedy je územie východnej časti Podunajskej pahorkatiny, Štiavnické vrchy, juhozápadné svahy Pohronského Inovca a západné svahy Krupinskej planiny, pre národopis vymedzuje zbernú oblasť územie južnej časti bývalej Tekovskej župy a západného Hontu. Bohatý zbierkový fond múzea z oblasti prírody, histórie, archeológie, numizmatiky, ľudovej kultúry a výtvarného umenia je zastúpený vyše 100 000 kusmi predmetov.
Zbierkový fond V prírodovednom fonde majú významné miesto herbárové položky flóry a najmä ostríc, hlohov a lišajníkov, preparáty vodného a spevavého vtáctva, dravcov a lesnej zveri, kolekcie motýľov, fúzačov, čmeľov a vážok. V oblasti histórie sú zastúpené remeselnícke a cechové predmety, vojenská výzbroj a výstroj od najstarších čias po 2. svetovú vojnu, historické dokumenty z obdobia feudalizmu, cez 1. svetovú vojnu a revolučného a robotníckeho hnutia, dobový nábytok a sklo a porcelán. Z ľudovej kultúry sú najpočetnejšie kolekcie hrnčiarskych výrobkov, ľudového odevu a tkanín, ľudového šperku, výrobkov z prútia, slamy a šúpolia, pracovného poľnohospodárskeho náradie, kuchynského inventára, ľudového nábytku a ako aj kolekcie starých pohľadníc a kraslíc. V oblasti výtvarného umenia sú početne zastúpené diela umelcov pochádzajúcich z Levíc a okolia, z numizmatiky sú to rímske mince a medené mince z obdobia Rakúsko - Uhorska, z archeológie sú najpočetnejšie kolekcie z doby bronzovej, rímskej a sťahovania národov.

Súčasťou Tekovského múzea v Leviciach sú vysunuté expozície Skalné obydlia Brhlovce preview a Vodný mlyn Bohunice Bohunice .
  Edičná činnosť:
 • Vlastivedný Spravodaj Tekovského múzea v Leviciach č.12
 • Zborník Tekovského múzea v Leviciach č 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 • Ján Dano, Katarína Holbová : Múzeum a etnograf, Levice, 1999, zborník referátov zo seminára etnografov slovenských múzeí
 • rôzny propagačný materiál - pohľadnice, skladačky, plagáty, katalógy k činnosti múzea, zbierkam a vysunutým expozíciám
 • Zuzana Ivanická, Ján Dano : Ľudový nábytok v múzeách na Slovensku, Levice, 2010, zborník referátov z celoslovenského seminára Ľudový nábytok v múzeách na Slovensku

  Informačný systém:
 • skladačka Tekovské múzeum Levice ( v nemeckom aj maďarskom jazyku )
 • Sprievodca stálou expozíciou v anglickom, nemeckom a maďarskom jazyku.

© 2006-2018 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: